Dotácia na stravu s účinnosťou od 1.mája 2023

22.03.2023 14:36
 

S účinnosťou od 1.5.2023 môžu rodičia detí, ktoré sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň odoberajú stravu požiadať o poskytnutie dotácie na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so stravovaním svojho dieťaťa v našej školskej jedálni.

Poskytnutie dotácie sa týka:

  1. Detí v poslednom ročníku MŠ, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odoberajú stravu/resp. sa nestravujú v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo.
  2. Dieťaťa, ktoré nie je v poslednom ročníku MŠ a zároveň žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Podmienka poskytnutia dotácie:

  1. Pre dieťa navštevujúce v šk. roku 2022/2023 posledný ročník MŠ - Vyplnenie a doručenie tlačiva návratky“ zákonným zástupcom dieťaťa. Na tlačivo návratky Vás poprosíme do horného pravého rohu napísať triedu a budovu, ktorú dieťa navštevuje. Pre dieťa v poslednom ročníku MŠ, ktoré sa nestravuje v školskej jedálni odovzdáte túto návratku.

Termín na doručenie návratky je do 20. 04. 2023, do schránky na budove Pavla Horova 3 alebo osobne -  vedúcej školskej jedálne pani Lépešovej.

  1. Pre deti (z horeuvedeného. bodu 2) ktoré žijú v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi/ŽM – doručenie Potvrdenia o poberaní príspevku Hmotnej núdze, resp. Potvrdenie o životnom minime. Pre rodiny s príjmom najviac vo výške životného minima – doručenie riadne vyplneného tlačiva Formulár na posúdenie príjmu domácnosti... Termín na doručenie potvrdení je do 20.04. 2023, do schránky na budove Pavla Horova 3 alebo osobne - vedúcej školskej jedálne pani Lépešovej.

 

Výška dotácie

Dotácia je schválená vo výške 1,40€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu. ZVLÁŠŤ UPOZORŇUJEME!!! Že v prípade, keď sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti, neodoberie stravu a zo stravy nebolo odhlásené, zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto stravu v plnej výške uhradiť.

Dotáciou nie sú hradené režijné náklady, ktoré zákonný zástupca dieťaťa uhrádza paušálne – 12€/ mesiac.

 

V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni doteraz nestravovalo, je potrebné požiadať, aby bolo zaradené do zoznamu stravníkov (vedúcu školskej jedálne, pani Lépešovú). Termín najneskôr do 20.4.2023.

  1. V prípade, ak nedoručíte návratku pre deti z bodu 1 a pre deti z bodu 2 potrebné doklady do 20.4.2023 do schránky na budove Pavla Horova 3 alebo osobne - vedúcej školskej jedálne pani Lépešovej, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu od 1.5.2023. Dotácia bude
    poskytnutá až v mesiaci po odovzdaní žiadosti/dokladov. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.