TU !!!

05.10.2014 18:11

Na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť prispieva mesačne na 1 dieťa 16,30 €. Výška príspevkov je určená MZ MČ BA, DNV vo VZN č. 4. Termín vyberania príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v MŠ je najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci mesiac.

Spôsob úhrady:

- bezhotovostným platovým stykom ( s určením variabilného symbolu je meno dieťaťa)

- úhradou hotovosti na účet

V zmysle §28 ods. 7 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa,

a)   ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)   ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c)   ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa za neuhrádza za dieťa:

a)   ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b)   ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi: v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

O odpustení príspevku rozhoduje riaditeľ MŠ podľa nasledovného postupu:

a) po oznámení riaditeľa materskej školy o prerušení prevádzky materskej školy v čase školských prázdnin, alebo ak bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa pís. a/ b/, sa mu zaplatený príspevok vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac.

Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravujeV súlade nariadením VZN č. 4 MČ BA, DNV bol určený Príspevok v školských jedálňach v materských školách nasledovne:

Desiata                                                                                                    0,32 €

Obed                                                                                                        0,76 €

Olovrant                                                                                                   0,26 €

Spolu                                                                                                       1,34 €

Réžia na vybavenie kuchyne : 2 € / Mesiac / dieťa.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov ŠJ, ktoré uhrádza zákonný zástupca na nákup potravín, sa uhrádza jeden mesiac vopred najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Rodič má možnosť výberu spôsobu úhrady stravných poplatkov nasledovne:

- jednorazovým príkazom na úhradu (skutočne odobraté obedy)

- zloženkou

V prípade, že rodič neuhradí poplatky v stanovenom termíne, môže riaditeľka MŠ po upozornení ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ. Deti, ktoré sú v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín, majú na stravnom zľavu. Rodičia sú však povinní priniesť potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi a tiež oznámiť akúkoľvek zmenu, alebo ukončenie tohto stavu.