Krúžková činnosť1.docx (49441)

         Rozhodli ste sa po zrelom uvážení umiestniť Vaše dieťa do materskej školy. Deti príjímame v mesiaci marec k novému školskému roku. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihúť v našej MŠ. Ak Vaše rozhodnutie bolo podmienené sociálnou otázkou, alebo zamestnanosťou rodičov, prípadne ste si uvedomili, že Vášmu dieťaťu chýba primeraný detský kolektív – v každom prípade boli Vaše kroky mierené správnym smerom.  Medzi druhým a tretím rokom začína dieťa pociťovať potrebu spoločenského kontaktu s rovesníkmi. Ranné detstvo je ako základ veľkej stavby, ktorú buduje rodina, škola a spoločnosť až do dospelosti. Preto je výsostne dôležité, aké pevné a kvalitné budú základy nášho diela. V našej materskej škole môže každé dieťa využiť kvalitné predprimárne vzdelávanie – zamerané na prípravu dieťaťa do ZŠ a osvojenia si   kompetencií, ktoré by malo dieťa získať v priebehu predškolského veku. Sme radi, že ste si vybrali práve našu materskú školu a ubezpečujeme Vás, že milujúcu náruč rodičov – vystriedajú a na istý čas zastúpia  erudované pani učiteľky, ktoré majú citlivý a láskavý prístup k deťom. Učiteľky predprimárneho vzdelávania sú odborne i metodicky pripravené v rámci svojho pedagogického majstrovstva odovzdať deťom, čo najviac poznatkov a zručností.

Usporiadanie dňa - časový harmonogram


Od 6:30 

 • Schádzanie detí, 
 • Hry a hrové činnosti podľa voľby detí - individuálne, skupinové, spoločné hry, 
 • Ranný kruh, 
 • Pohybové a relaxačné cvičenia;
8:30
 •  Oosobná hygiena, desiata;
9:00
 • Edukačné aktivity - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, výtvarnej, hudobno-pohybovej, dramatickej, grafomotorickej oblasti; 
10:00 
 • Pobyt vonku - vychádzka, hry v záhrade - pohybové, s náčiním, na náradí, hry v piesku;
11:30
 •  Osobná hygiena, obed, príprava ma odpočinok, relaxačné cvičenia, odpočinok;
14:30
 •  Osobná hygiena, olovrant. 
Do 17:30
 •  Hry a hrové činnosti deti. Krúžková činnosť, odchod domov. 
 •  

 • AKTIVITY


  Vyučovanie anglického a nemeckého jazyka, krúžok Minimažoretiek, výtvarný krúžok, hudobné a pohybové aktivity, flauta, detská joga, tvorivá dramatika, plávanie, korčuľovanie.