Informácie o nás

 

Názov materskej školy:   Materská škola, P. Horova č.3, 841 07, Bratislava 

Názov ŠkVP:                     Slniečko

Stupeň vzdelávania:        ISCED 0

Dĺžka štúdia:                    1-4 roky

Forma štúdia:                   Celodenná 

Vyučovací jazyk:              Slovenský 

Druh školy:                       Štátna, s právnou subjektivitou od 1.1.2005

Zriaďovateľ:                      MČ Bratislava - Devínska Nová Ves

Telefonné kontakty:

MŠ P. Horova 3:                 02/64 77 91 52

MŠ J. Smreka 8                  64 77 8404

MŠ jedáleň J. Smreka:      64 77 56 91

MŠ jedáleň P.Horova:                 64 77 92 75

Mail adresa:                      mshorova@centrum.sk

 

RIADITEĽKA:                    Mgr. Iveta Pillanková 

Všeobecná charakteristika školy 

    Materskej škole  P. Horova 3, Bratislava bola udelená právna subjektivita 1. 1. 2005. Od 1. 9. 2007 bolo realizované zlúčenie dvoch materských škôl (MŠ P. Horova 3 a MŠ J. Smreka 8) do jedného právneho subjetku. MŠ je rozpočtovou organizáciou. Jej zriaďovateľom je MČ Bratislava - Devínska Nová Ves. V MŠ pracujú kvalifikované učiteľky pod vedením riaditeľky. MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou alebo poldennou starostilivosťou deťom, vo veku spravidla 3-6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Prevádzka MŠ je od 6:30 hod. - 17:30 hod. Materská škola má 15 tried, z toho spravidla všetky homogénne. Kapacita materskej školy je 390 detí.