Triedy

     Materská škola má 17 tried, z toho spravidla všetky homogénne. Kapacita materskej školy je 390 detí.