Učebné osnovy

    Učebné osnovy majú progamovú, orientačnú a normatívnu funkciu. Vzhľadom na osobitosti výchovy a vzdelávania, charakter výchovno-vzdelávacej činnosti a osobitosti učenia sa detí v materskej škole, s UO vypracované vo forme 10-tich obsahových celkov (1 obsahový celok = 1 mesiac) V čase letných prázdnin sa výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje v hrách a hrových činnostiach. Obsahové celky sú vypracované tak, aby mohli podľa nich učiť všetci učitelia materskej školy. Obsahom jednotlivých obsahových celkov sú súčasne viaceré špecifické ciele (výkonové štandardy). Obsahové celky v UO sú rozpracované do týždenných tém, sú navrhnuté tak, aby pokryli celú šírku edukačného zámeru. Plánovanie výchovno - vzdelávacej činnosti je úplne v kompetencií učiteľa. Spôsob, formu, rozsah a časové trvanie plánov výchovno - vzdelávacej činnosti si určí MŠ na prvej pedagogickej porade v príslušnom kalendárnom roku.