Čitaj!

25.10.2015 11:32

Dve nové triedy MŠ P. Horova3 určené pre predškolákov.

Naša mestská časť využila  možnosť  a požiadala  o dotáciu  zo štátnehoSR. Vypracovala a podala projekt so žiadosťou. Boli sme úspešní a dostali sme 42 000 € , ktoré nám boli poskytnuté  z dotačného rozpočtu  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskejrepubliky na rozšírenie kapacít materských škôl.Dotačná suma nebola  postačujúca,  a preto musela MČ  vložiť do rekonštrukcie aj prostriedky z vlastného rozpočtu.

Mestská časť sa po zvážení všetkých možností rozhodla pre zrekonštruovanie  voľných  priestorov  v ZŠ P. Horova 16.  V spolupráci s vedením MŠ P. Horova a ZŠ P. Horova sa nám to podarilo, a tak od septembra 2015 sa zrealizovaním projektu zvýšila kapacita materskej školyo 2 triedys celodennou prevádzkou. Zrekonštruované triedy a ostatné priestory slúžia pre 5-6 ročné deti.

Prečo sme sa rozhodli práve pre túto možnosť?

ZŠ P. Horova 16 je v dotyku k MŠ P. Horova 3 /cez cestu – ulicu P. Horova/ a disponovala voľnými  priestormi. Po ich zrekonštruovaní vznikli kapacitypre deti vo veku 4 -6 rokov na predprimárne vzdelávanie. Bolo vytvorené nové elokované pracovisko právneho subjektu MŠ P. Horova 3 podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Vytvorením tried s predprimárnym vzdelávaním priamo v budove ZŠ –v samostatnom trakte v bloku B–sa uľahčí predškolákom prechod   z MŠ do ZŠ a zároveň vzrastie predpoklad, že sa zníži počet odkladov povinnej školskej dochádzky.

Čo sa všetko muselo realizovať pred tým, ako do nových, krásnych priestorov prišli naši predškoláci?

Maľovalo sa, kládli sa nové podlahové krytiny, priestory kúpeľní museli prejsť komplexnou rekonštrukciou – vymenili sa dlažby, obkladačky a sanita. Priestory herní sa vybavili detskými nábytkovými zostavami a kobercami v časti na hranie. Radiátory dostali nové drevené  kryty. Spálnesú zariadené postieľkami a kresielkami pre pani učiteľky. Potrebné  bolo zakúpiť  aj komplet posteľoviny a kobercové behúne medzi postieľky. Do šatní  sa umiestnili šatníkové skrinky. 

 V novovzniknutých  priestoroch sú k dispozíciiaj dva kabinety , miestnosť pre skladovanie vecí a veľký priestor haly, ktorý sa nachádza medzi triedami,a ktorý deti sich pani učiteľkami využívajú na rôzne pohybové, herné, kultúrne aj edukačné aktivity a v ranných hodinách  - do 7 hodiny sa tu deti aj zhromažďujú. V popisovanom trakte ostáva jedna voľná miestnosť. Táto je využívaná  ako jazyková učebňa a priestor na záujmové krúžky.

Deti sa chodia stravovať  do   školskej jedálne, v ktorej je pre nich vyčlenený samostatný priestor s detským jedálenským nábytkom. Novovzniknuté priestory disponujú samostatným vchodom a prístupovým schodišťom tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť detí. Prevádzka MŠ nie je  závislá od prevádzky ZŠ a je  zadefinovaná dodatkom k súčasnému prevádzkovému poriadku MŠ P. Horova 3.

Na voľnom priestore školského dvora  sme vybudovali  detské ihrisko pre potreby detí MŠ, ktoré  je zabezpečené nízkym plôtikom – z dôvodu maximálnej bezpečnosti detí pri hre. Na ihrisku je   pieskovisko, preliezačkovú zostavu so šmykľavkou, visiace hojdačky,  ďalej pružinové hojdačky, samostatná šmykľavka, lavičky a smetné koše. Všetky plánované stavebné úpravy spĺňajú Vyhlášku MZ SR č. 527/2007.

Zrekonštruovanému priestoru vdýchli dušu p. riaditeľka MŠ P. Horova so svojimi  štyrmi novými pani učiteľkami. Vkusne ho  dotvorili detskou výzdobou a interiérovými doplnkami. O poriadok sa stará pani upratovačka.

Dovtedy nevyužitý priestor zmysluplne ožil – je plný detskej vravy, hier, kreatívnej činnosti. Je krásny vzdušný, svetlý a priestranný. Predškoláci, navštevujúci  triedy umiestnené v priestoroch školy, za pomoci svojich pani učiteliek hravo zvládnu adaptáciu na školu a prechod na nové povinnosti bude prirodzenejší a plynulejší.