Rozvoj osobnosti dieťaťa v oblasti:

01.11.2015 12:15

 

  • Jazyk a komunikácia,
  • Matematika a práca s informáciami,
  • Človek a príroda,
  • Človek a spoločnosť,
  • Človek a svet práce, 
  • Umenie a kultúra,
  • Zdravie a pohyb;