Staršie oznamy

30.05.2024 23:14

Dávame do pozornosti rodičom, ktorých deti do 31.augusta 2023 dovŕšia šiesty rok veku, že sú povinní zo zákona prihlásiť svoje dieťa k zápisu do školy. Viac informácií k zápisu do škôl v zriaďovateľkej pôsobnosti DNV tu. 
 

Deň otvorených dverí našich základných škôl

Milí rodičia, Základná škola Ivana Bukovčana a Základná škola Pavla Horova Vás pozývajú na deň otvorených dverí!
 
                                                                                                          

 

Depistáž školskej pripravenosti v našej materskej škole

Depistáž sa v našej škôlke uskutoční v týchto termínoch:  
Budova na ulici Jána Smreka 8: dňa 8.  a 10. februára 2023
Budova na ulici Pavla Horova 16: dňa 14. februára 2023
Budova na ulici Pavla Horova 3: dňa 8. marca a 9. marca 2023
 
Tento rok čaká naše deti depistáž, ktorá bude realizovaná v budove našej materskej školy.  Týka sa detí v posledných ročníkoch MŠ,  ktoré k 31. augustu 2023 dovŕšia šiesty rok života a v septembri by mali ísť do školy.  Deti, ktoré spĺňajú kritériá pre zaškolenie do vyšetrení zaradené nebudú, taktiež ani deti s odloženu školskou dochádzkou. Oslovení budú rodičia detí, ktoré majú vývinové ťažkosti. 
 
Oslovený rodič pred vyšetrením vyplní dokumenty:  Anamnestický dotazník.doc (42496) a  Informovaný súhlas.docx (16361)
 
Depistáž uskutočňujú pracovníci CPP Fedáková 3, Bratislava. Po vyšetrení doručia do MŠ písomne spracované výsledky pre rodičov. Viac sa o depistáži školskej pripravenosti dozviete tu: Informácie pre rodičov

Internet: www.psychologickeporadenstvo.sk, Mail: poradenstvoba4@gmail.com, Telefón: 02/64288090

                                              

Predškolákov čaká Korčuľovanie so ŠPORTOVKOVOM 
Milí rodičia, ak chcete prihlásiť svojho predškoláka/predškoláčku na kurz korčuľovania, môžete to nahlásiť triednym pani učiteľkám do 20.1.2023. Cena kurzu je 75€.  Korčuľovať budú deti jeden týždeň (5 dní), každý deň 2x45 minút. Koručuľovať naše deti pôjdu v poslednom februárovom týždni: od 27. ferbruára  do 3. marca

                                                             

Zmeny v poplatkoch od 1.februára 2023

 
Zmena sumy školného
 
Podľa všeobecne záväzného  nariadenia MČ Bratislava – Devínska Nová Ves č. 6/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves čl.2 odsek 1, sa od 1. februára 2023 mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole na sumu: 

50 € na jedno dieťa, 

výška poplatku na druhé dieťa je 40€na tretie a ďalšie dieťa je 30€ s podmienkou, že všetky deti aktuálne navštevujú materskú školu. Tento príspevok Vás prosíme uhrádzať vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci a to: poštovou poukážkou,  alebo bankovým prevodom na účet MŠ:      IBAN: SK 55 0200 0000 0020 4333 3154

 

Zmena sumy stravného 

 
Podľa všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves č.5/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves čl.2 odsek 1, sa výška príspevku na stravu Vášho dieťaťa mení s účinnosťou od 1.februára 2023 nasledovne:  
 
 
 

                                               

NOVÉ - Dotácia na stravu      

Podľa zmeny novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2023, sa mení poskytovanie dotácií na stravu v prípade detí, ktorým je dotácia na stravu poskytovaná z titulu neuplatnenia si daňového bonusu na dieťa. Prosíme všetkých žiadateľov o dotáciu na stravu na tento školský rok, aby k 1.1.2023, ktorí si namiesto daňového bonusu vybrali poberanie dotácie na stravu: Aby vyplnili nové tlačivo a doručili nám ho na adresu škôlky:   mshorova@centrum.sk do 9.januára  2023. Nárok na dotáciu na stravu po vypísaní a podpísaní tohoto tlačiva majú deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠVýška dotácie na stravu je 1,30€ za každý deň, v ktorom dieťa odobralo stravu. Tlačivo nájdete tu: 

Cestne_vyhlasenie_od_01_01_2023 (1).docx (23534)

Cestne_vyhlasenie_UK_01.01.2023 (1).docx (25602) - tlačivo v Ukrajinčine

 

Zároveň rodičia, ktorí sú poberateľmi hmotnej núdze nanovo predkladajú posúdenie životného minima, Formulár na posúdenie prijímu sa podáva na Úrade  práce, sociálnych vecí a rodiny.  Po jeho schválení úradom nám ho prosím doručte. 

Formular_na_posudenie_prijmu_UA-SK_2022.DOCX (62700) - tlačivo v Ukrajinčine

Formular_na_posudenie_prijmu (2).docx (24957)

Viac informácií sa dozviete z aktuálnej informácie ohľadom poskytnutia dotácií od 01.01. 2023 priamo zo stránky UPSVaR

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby.html?page_id=964373

                                                                      

                                    
                                                                          
                     ___                     

 

               

                                                        
Platba školného na tento školský rok
Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste úhradu školného na tento školský rok vo výške 26,75€, poukazovali do 10. dňa daného mesiaca na naše číslo účtu

SK 55 0200 0000 0020 4333 3154. 

                                                          

Odhlasovanie detí zo stravy
Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste sa ZAREGISTROVALI na webovej jedálni, lebo mnohí z vás tak ešte NESPRAVILI. Registračné kódy získate od pani učiteliek. Postup registrácie nájdete tu. Aktuálne pani vedúca jedálne navrhla posunúť čas odhlasovania, teda odhlasovanie je možné na daný deň do 7:45 hodiny. Prosíme Vás, aby ste nezabúdali odhlasovať deti z webovej jedálne. Nakoľko na každý mesiac bude Vaše dieťa automaticky prihlásené na stravu a každú prihlásenú stravu treba uhradiť. Iba ak stravu v daný deň nestihnete odhlásiť, prosím kontaktujte vedúcu školskej jedálne pani Lépešovú na tel. čísle: 0948 490 570.
 
                                                 

 

                                                

 
Nový spôsob odhlasovania detí zo stravy
 
Registračné kódy na prihlásenie do webovej jedálne budú pani učiteľky rozdávať už v priebehu tohoto prvého týždňa školského roku 2022/2023. Na základe registračného kódu rodič vytvorí konto pre odhlásenie svojho dieťaťa zo stravy.  
Deti, ktoré nebude možné odhlásiť zo stravy prostredníctvom www.jedalen.sk (napr. kvôli odcestovaniu dieťaťa alebo chorobe a teda rodič zatiaľ nemá registračný kód pre dieťa), prosíme odhlasovať priamo cez vedúcu školskej jedálne pani Lépešovú: tel. kontakt: 0948 490 570
 
Presný návod na registráciu našich malých stravníkov nájdete tu: Postup pri registrácii na www.jedalen.sk
 
 
                   Rodičia predškolákov                       
Radi by sme informovali rodičov predškolákov, že od 01. 07. 2022 sa zmenil Zákon o financovaní voľného času dieťaťa a s touto zmenou prišla aj zmena ohľadom poskytovania dotácie na stravu pre deti. Podľa tejto zmeny na dieťa nemôže byť uplatnený daňový bonus a zároveň dotácia na jeho stravu. Rodičia, ktorí u svojho zamestnávateľa uplatňujú daňový bonus na svoje dieťa (týka sa to všetkých detí do 15 rokov), nemôžu zároveň žiadať o dotáciu na jeho stravu. Rodičia si teda musia vybrať, či si chcú na svoje dieťa uplatniť daňový bonus, alebo dotáciu na jeho stravu. Aktuálne je finančne výhodnejšie poberať daňový bonus, ktorý je pre deti do 15 rokov stanovený na výšku 70€ mesačne. Naproti tomu dotácia na stravu pre dieťa, ktoré sa bude mesiac stravovať v školskej jedálni vychádza na približne na 40€. 
 
Rodičov, ktorí chcú radšej poberať dotáciu na stravu, prosíme, aby nám do  09. septembra 2022 poslali vyplnené tlačivo čestného prehlásenia, že na dieťa nepoberajú daňový bonus
Pre rodičov z Ukrajiny je toto tlačivo prístupné v ukrajinčine.
 
Prosíme o zaslanie tlačiva na adresu škôlky: mshorova@centrum.sk do 09.septembra 2022. 
 
Takisto rodičov detí (od 5 do 6 rokov), ktorí v školskom roku 2021/2022 už poberali dotáciu na stravu, prosíme o zaslanie čestného prehlásenia, ak chcú radšej poberať dotáciu než daňový bonus. 
 
O uvedených zmenách si môžete prečítať tu: Zmeny v dotáciách na stravu
 
              OZNAM týkajúci sa STRAVOVANIA             
Na našej stránke pribudol oznam týkajúci sa stravovania v novom školskom roku. Od prvého septembra 2022 budeme mať nový systém odhlasovania a prihlasovania detí na stravu. Oznam spoločne s ďalšími aktuálnymi informáciami školskej jedálne nájdete v záložke Školská jedáleň/ informácie
 
                                                  
 

               NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023          

Nový školský rok sa začína v pondelok 5. septembra 2022.

Tešíme sa na naše detičky :) 

Prevádzka našej škôlky je od 6:30 hod do 17:00 hod.

Prosíme rodičov, aby prichádzali s deťmi do 8. hodiny, nakoľko po tejto hodine sa MŠ uzamyká. 

Zaradenie nových detičiek do tried bude na zoznamoch, ktoré budú k dispozícii na jednotlivých budovách škôlky od 30. augusta. Tieto deti začínajú adaptačným týždňom, tzn., že prvý a druhý deň budú v škôlke do 10:00 hodiny a ďalšie dni podľa dohody s pani učiteľkou podľa reakcie detí. 

 

Deti do škôlky potrebujú: 

- papučky

- náhradné oblečenie do skrinky

- pyžamo

- plastovú fľašku

prosíme mať všetko označené :)

- Podpísané tlačivo o bezpríznakovovsti: Microsoft Word - Príloha č.1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (minedu.sk)

 

V súvislosti s novým školským rokom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pripravilo nové pokyny, s ktorými sa oboznámte tu: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/

                                              

             ŠKOLNÉ NA ROK  2022/2023           

Na čiastočnú  úhradu výdavkov materskej školy prispieva rodič mesačne na jedno dieťa od 1.9. 2022 sumou 26,75€, ktorá bola schválená miestnym zastupiteľstvom. Toto aktuálne školné Vás poprosíme uhrádzať do 10. dňa v mesiaci poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účet MŠ: 

SK 55 0200 0000 0020 4333 3154

 

                                                  

 
                    STARŠIE OZNAMY                     

Vyzdvihnutie rozhodnutí

 

Rodičia, ktorí požiadali o umiestnenie svojho dieťaťa do našej škôlky na školský rok 2022/2023, si môžu vyzdvihnúť rozhodnutie v termíne od 6. júna  do 10. júna, osobne v budove MŠ Horova 3.

 

Pri vyzdvihnutí rozhodnutia je potrebné podpísať jeho prevzatie obidvoma rodičmi. Pokiaľ príde rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka prevziať jeden rodič, prinesie so sebou tlačivo „písomné vyhlásenie“, podpísané obidvoma zákonnými zástupcami.   

Tlačivo nájdete tu

 

                                                   

 

 

Na DEŇ DETÍ čaká naše deti v škôlke VEĽKÉ PREKVAPENIE

                                                   

Pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie: 

Písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
Písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast → Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,

Informovaného súhlasu zákonného zástupcu → Informovany_súhlas_pokračovanie v plnení PPV.

Žiadosti o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania Žiadosť o pokračovanie PPV 

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy  vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebudú predložené všetky tri dokumenty, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné do MŠ  doručiť do  20. mája 2021

                                                   

 
 

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

                                                                   
                                                                  
 

Prijímanie detí do MŠ na školský rok 2022/2023

 

Vážení rodičia, v termíne od 2. mája do 6. mája 2022  môžete podávať žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej materskej školy.

-          Prednostne sa prijímajú: 

           - Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania 

             povinné (5-6 ročné deti)

-          - Deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca

-          - Deti, ktoré majú v DNV trvalý pobyt

Prihlášku nájdete tu: https://www.horova-slniecko.com/novinky/vsetky-tlaciva-/ ako „Tlačivá k prijatiu dieťaťa do MŠ.doc“

 

Potvrdené prihlášky vás prosíme podávať poštou na adresu: MŠ P. Horova 3, 841 07  Bratislava,

alebo  vhodiť do poštovej schránky pri vchode do MŠ P. Horova 3. 

 
 

                                          

                                  

 
Pomôžme deťom a našej materskej škole 2% z odvedených daní

 

Vážení rodičia,

Prosíme Vás o poukázanie sumy vo výške 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2021

Je to jednoduché a nič Vás to nestojí

Čo treba urobiť:

  1. Vyžiadať od zamestnávateľa „ Potvrdenie o zaplatení dane“
  2. Vyplniť vyhlásenie o poukázaní dane 

Tlačivá za fyzické osoby môžete doručiť do MŠ, zaslať poštou, alebo osobne na daňový úrad BA IV. Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava V.

Z poukázaných finančných prostriedkov by sme radi revitalizovali školský dvor pre Vaše deti.  

 

Potvrdenie  o zaplatení dane                                                                                                        

Vyhlásenie o poukázaní dane

                                                      Ď A K U J E M E

                                                                                      
 
 
 


 

                                                                    

Príspevok na dopravu pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu sa určujú podľa:
–  §4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a
–  smernice č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.

Dopravné sa týka :
–  detí materskej školy pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nemajú trvalý pobyt v Devínskej Novej Vsi. 

Žiadosti o finančné prostriedky na dopravné predkladá materská škola,  zriaďovateľovi. 

Materskej škole nahláste záujem o príspevok na dopravu aj s potrebnými údajmi (meno a priezvisko dieťaťa pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, spôsob dopravy, výška mesačných cestovných nákladov na autobusovú dopravu.

Prílohy:

– doklad dopravnej spoločnosti o výške ceny zľavnených cestovných lístkov, 

– potvrdenie od ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav dieťaťa  nedovoľuje prepravu do materskej školy prostredníctvom hromadnej dopravy (Čl. 3 ods. 6 písm. b) smernice č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu).

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Vážení rodičia, milí priatelia,

naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste poukázaním svojich 2% z dane podporili našu materskú školu.

Vaše príspevky použijeme na skvalitnenie vybavenia materskej školy v prospech Vašich detí.

                     ___