DOTÁCIA NA STRAVU OD 01.09.2023

DOTÁCIA NA STRAVU OD 01.09.2023

Dotácia na stravu od 01.09. 2023 pre oficiálnych predškolákov v školskom roku 2023/2024 a deti v HN/ŽM

Rodičia detí, ktoré sú v školskom roku 2023/2024 v našej MŠ oficiálne predškolákmi, budú odoberať stravu a budú sa zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu, môžu pre ne požiadať o dotáciu na stravu. 
Dotácia na stravu bola schválená od 01.09.2023 do 31.12.2023 na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so stravovaním pre: 

 

1. Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odoberajú stravu/resp. sa nestravujú v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo.

2.  Dieťaťa, ktoré nie je v poslednom ročníku MŠ a zároveň žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Podmienka poskytnutia dotácie:

Pre dieťa navštevujúce v šk. roku 2023/2024 posledný ročník MŠ - Riadne vyplnenie a doručenie tlačiva návratky zákonným zástupcom dieťaťa. Na tlačivo návratky Vás poprosíme do horného pravého rohu napísať triedu a budovu, ktorú dieťa navštevuje. Termín na doručenie návratky je do 30. 06. 2023, do triedy, ktorú Vaše dieťa aktuálne v našej MŠ navštevuje. 

 Pre dieťa v poslednom ročníku MŠ, ktoré sa nestravuje v školskej jedálni zo zdravotných dôvodov, odovzdáte túto návratku. priamo vedúcej školskej jedálne pani Lépešovej do 30.06.2023.

Pre deti (z horeuvedeného. bodu 2) ktoré žijú v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi/ŽM – doručenie Potvrdenia o poberaní príspevku Hmotnej núdze, resp. Potvrdenie o životnom minime. Pre rodiny s príjmom najviac vo výške životného minima – doručenie riadne vyplneného tlačiva Formulár na posúdenie príjmu domácnosti... Termín na doručenie potvrdení je do 30.06. 2023, do schránky na budove Pavla Horova 3 alebo osobne - vedúcej školskej jedálne pani Lépešovej.

 

Výška dotácie

Dotácia je schválená vo výške 1,40€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu.

ZVLÁŠŤ UPOZORŇUJEME!!! Že v prípade, keď sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti, neodoberie stravu a zo stravy nebolo odhlásené, zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto stravu v plnej výške uhradiť. 

Dotáciou nie sú hradené režijné náklady, ktoré zákonný zástupca dieťaťa uhrádza paušálne – 12€/ mesiac.

V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni doteraz nestravovalo, je potrebné požiadať, aby bolo zaradené do zoznamu stravníkov (vedúcu školskej jedálne, pani Lépešovú). Termín najneskôr do 30.6.2023.

v  V prípade, ak nedoručíte návratku pre deti z bodu 1 a pre deti z bodu 2 potrebné doklady do 30.6.2023, na dieťa nebude možné poskytnúť dotáciu na stravu od mesiaca september 2023. Dotácia bude poskytnutá najskôr za mesiac október, ak tlačivá odovzdáte v mesiaci september. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.