Slniečko

 

    Materská škola podporuje osobitný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobnosťami detí.

     Školský vzdelávací program Slniečko je základným záväzným dokumentom školy, vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy s názvom DIEŤA A SVET. Jeho súčasťou je upriamenie na Práva dieťaťa -zosilňovanie vzájomného porozumenia, tolerancie a rešpektovanie ľudských práv a slobôd.

Program je integrovaný do štyroch tématických okruhov: 

 • Ja som 
 • Ľudia 
 • Príroda 
 • Kultúra

Tieto tematické okruhy sa navzájom prelínajú a dopľňajú. Plnia sa integrovane a každé z nich zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:

 • perceptuálno - motorickú 
 • kognitívnu 
 • sociálno - emocionálnu 

Program smeruje k naplneniu hlavnej myšlienky ISCED 0:

 • podporovať celostný rozvoj dieťaťa, 
 • aktovizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociabylity,
 • rozvíjať tvorivosť a predtsavy v každodenných aktivitách,
 • pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie.