Staršie oznamy

V dňoch od 23.12.2021 do 7.1.2022 bude prevádzka v MŠ prerušená. Deti nastúpia do MŠ v pondelok 10.1.2022

 

 

S účinnosťou od 29.11.2021 sa podľa Rozhodnutia ministra školstva  z 25. novembra 2021 výchovno-vzdelávacia činnosť  uskutočňuje v materskej škole (prezenčne) a na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.

vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (25019)
 
Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.
 

Nakoľko sa epidemiologická situácia ohľadom ochorenia Covid-19 v Bratislavskom kraji zhoršuje a od 8.11.2021 bude okres v červenej farbe Covid automatu, čo je I. stupeň varovania, materská škola upravuje čas prevádzky, a to 

                          od 7,00 hod. do 17,00 hod.

 

Ďalšie opatrenia:

Meranie teploty deťom, povinné respirátory pre rodičov, vstup do budovy MŠ jednému rodičovi, zdržovať sa v priestoroch čo najkratší čas

Každý pondelok predkladá zákonný zástupca dieťaťa svojej pani učiteľke:

Vyhlásenie o bezpríznakovosti 

                                                                            

                                                                                      

Na naše deti sa opäť tešíme od štvrtka 2.9.2021

- Prevádka v MŠ je od 6.30 hod do 17.00 hod
- Príchod do MŠ je do 8 hod.- následne sa MŠ uzamyká
- Nové deti zadelené do tried: Žabky, Lienky, Mačiatka, Včielky, Žihadielka a    Hviezdičky začínajú adaptačným týždňom.prvý a druhý deň do 10.  hod.,       potom po dohode s pani učiteľkou podľa reakcie detí.
- Pri vstupe do budovy si zákonný zástupca dezinfikuje ruky a prekryje si       horné dýchacie  cesty.
- V budove sa zdržuje čo najkratšiu dobu
 

 

                       Čo potrebuje dieťa do škôlky:

- papučky

- náhradné oblečenie do skrinky

- pyžamo

- plastovú fľašku

Na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy prispieva rodič mesačne na jedno dieťa od 1.9.2021 sumou 

24,89 €

Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci poštovou poukážkou, alebo priamo na účet MŠ

SK 55 0200 0000 0020 4333 3154

 

Základné prevádzkové podmienky MŠ v školskom roku 2021/2022

Materská škola, P. Horova 3, Bratislava vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a Vyhláškami ÚVZ SR zverejnenými 12.8. 2021 → (Vyhláška_237, a Vyhlaška 239), ponúka prehľad opatrení v školskom roku 2021/2022

Materská škola sa riadi Školským semaforom (Školský semafor) ktorý zverejnilo MŠVVaŠ 17.8. 2021, ten je koncipovaný ako výstražný systém a zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v materskej škole. Je zadefinovaný v troch úrovniach.

♠ Deti materskej školy sa netestujú

♠ Deti materskej školy majú výnimku z povinnosti nosenia rúška

♠ Dospelé osoby nachádzajúce sa v priestoroch MŠ dodržiavajú hygienicko-epidemiologické opatrenia – prekrytie horných dýchacích ciest v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekciu rúk.

♠ Pri nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní  rodič predkladá písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti → (Vyhlásenie o bezpríznakovosti )

♠ Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou MŠ a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby.

♠ Pri príchode do MŠ prosíme využívať vchody podľa označenia tried.

♠ Na komunikáciu externých osôb s MŠ (riaditeľkou, učiteľkami) prosíme využívať dištančnú formu komunikácie (e-mail, písomne, telefonicky).

♠ V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na ochorenie Covid-19, alebo je u dieťaťa potvrdené ochorenie Covid-19, rodič bezodkladne informuje triednu učiteľku.

                                                         

Dotácia na školskú stravu od 1.9.2021

PROSÍME RODIČOV 5 ROČNÝCH DETÍ, KTORÉ OD ŠK.R. 2021/2022 BUDÚ PLNIŤ POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE, ABY ČO NAJSKÔR DORUČILI DO MŠ ČESTNÉ VYHLÁSENIE, AK MAJÚ ZÁUJEM O DOTÁCIU NA STRAVNÉ AJ O DVOJNÁSOBNÝ DAŇOVÝ BONUS → Čestne_vyhlásenie  V RIADKU KDE UVÁDZATE MENO DIEŤAŤA PROSÍME VPÍSAŤ AJ DÁTUM NARODENIA DIEŤAŤA.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE VLOŽTE DO SCHRÁNKY MATERSKEJ ŠKOLY, ALEBO HO NASKENOVANÉ POŠLITE NA mshorova@centrum.sk

Nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021 po novom ovplyvní novela zákona o dotáciách na stravu, ktorá nadobudla účinnosť 1.8.2021. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ňou zvýšilo doterajšiu sumu dotácie z 1,20 eur na 1,30 eur, a zároveň s ohľadom na novelu zákona o dani z príjmov upravili podmienky poskytovania dotácie na stravu.

Koho sa týka zvýšený daňový bonus a koho dotácia na stravu?

Nárok na pomoc vo forme obedov „zadarmo“ alebo zvýšeného daňového bonusu bude mať v novom školskom roku každé dieťa vo veku od 6 do 15 rokov. Deťom rodičov, ktorí nemajú nárok na zvýšený daňový bonus, poskytne ministerstvo dotáciu na stravu. 5-ročné deti môžu mať nárok na daňový bonus (ak príjem rodiča prevyšuje hranicu 3 738 €), ale aj na obed zadarmo. Pozor !!! pri dovŕšení 6 roku života dieťaťa, si rodič uplatní buď dotáciu na stravu, alebo daňový  bonus. Zdroj: MPSVR SR

Od šk. r. 2021/2022 je možné poskytnúť  dotáciu na stravu deťom:
• ak je rodina v hmotnej núdzi, alebo
• ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima, alebo
• ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní dane) nárok na daňový bonus
Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

• Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
• Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
• Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus: čestné vyhlásenie
Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť do MŠ, alebo vhodiť do poštovej schránky na bráne pri vstupe do MŠ P. Horova 3  

 cestne_vyhlasenie