Časový harmonogram

21.09.2016 13:44

Od 6:30 

  • Schádzanie detí, 
  • Hry a hrové činnosti podľa voľby detí - individuálne, skupinové, spoločné hry, 
  • Ranný kruh, 
  • Pohybové a relaxačné cvičenia;
8:30
  •  Oosobná hygiena, desiata;
9:00
  • Edukačné aktivity - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, výtvarnej, hudobno-pohybovej, dramatickej, grafomotorickej oblasti; 
10:00 
  • Pobyt vonku - vychádzka, hry v záhrade - pohybové, s náčiním, na náradí, hry v piesku;
11:30
  •  Osobná hygiena, obed, príprava ma odpočinok, relaxačné cvičenia, odpočinok;
14:30
  •  Osobná hygiena, olovrant. 
Do 17:30
  •  Hry a hrové činnosti deti. Krúžková činnosť, odchod domov.