A K T U Á L N E     O Z N A M Y 
 
                  ___                     

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riaditeľka Materskej školy Pavla Horova 3, Bratislava udeľuje podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy dňa 18.11.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.

 
Z tohoto dôvodu je aj jedálny lístok na 18.11. 2022 zo stránky jedalen.sk odstránený.
 
 
 
                                           
Platba školného na tento školský rok
Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste úhradu školného na tento školský rok vo výške 26,75€, poukazovali do 10. dňa daného mesiaca na naše číslo účtu

SK 55 0200 0000 0020 4333 3154. 

                                              

Odhlasovanie detí zo stravy
Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste sa ZAREGISTROVALI na webovej jedálni, lebo mnohí z vás tak ešte NESPRAVILI. Registračné kódy získate od pani učiteliek. Postup registrácie nájdete tu. Aktuálne pani vedúca jedálne navrhla posunúť čas odhlasovania, teda odhlasovanie je možné na daný deň do 7:45 hodiny. Prosíme Vás, aby ste nezabúdali odhlasovať deti z webovej jedálne. Nakoľko na každý mesiac bude Vaše dieťa automaticky prihlásené na stravu a každú prihlásenú stravu treba uhradiť. Iba ak stravu v daný deň nestihnete odhlásiť, prosím kontaktujte vedúcu školskej jedálne pani Lépešovú na tel. čísle: 0948 490 570.
 
                                                 

 

                                                

 
Nový spôsob odhlasovania detí zo stravy
 
Registračné kódy na prihlásenie do webovej jedálne budú pani učiteľky rozdávať už v priebehu tohoto prvého týždňa školského roku 2022/2023. Na základe registračného kódu rodič vytvorí konto pre odhlásenie svojho dieťaťa zo stravy.  
Deti, ktoré nebude možné odhlásiť zo stravy prostredníctvom www.jedalen.sk (napr. kvôli odcestovaniu dieťaťa alebo chorobe a teda rodič zatiaľ nemá registračný kód pre dieťa), prosíme odhlasovať priamo cez vedúcu školskej jedálne pani Lépešovú: tel. kontakt: 0948 490 570
 
Presný návod na registráciu našich malých stravníkov nájdete tu: Postup pri registrácii na www.jedalen.sk
 
 
                   Rodičia predškolákov                       
Radi by sme informovali rodičov predškolákov, že od 01. 07. 2022 sa zmenil Zákon o financovaní voľného času dieťaťa a s touto zmenou prišla aj zmena ohľadom poskytovania dotácie na stravu pre deti. Podľa tejto zmeny na dieťa nemôže byť uplatnený daňový bonus a zároveň dotácia na jeho stravu. Rodičia, ktorí u svojho zamestnávateľa uplatňujú daňový bonus na svoje dieťa (týka sa to všetkých detí do 15 rokov), nemôžu zároveň žiadať o dotáciu na jeho stravu. Rodičia si teda musia vybrať, či si chcú na svoje dieťa uplatniť daňový bonus, alebo dotáciu na jeho stravu. Aktuálne je finančne výhodnejšie poberať daňový bonus, ktorý je pre deti do 15 rokov stanovený na výšku 70€ mesačne. Naproti tomu dotácia na stravu pre dieťa, ktoré sa bude mesiac stravovať v školskej jedálni vychádza na približne na 40€. 
 
Rodičov, ktorí chcú radšej poberať dotáciu na stravu, prosíme, aby nám do  09. septembra 2022 poslali vyplnené tlačivo čestného prehlásenia, že na dieťa nepoberajú daňový bonus
Pre rodičov z Ukrajiny je toto tlačivo prístupné v ukrajinčine.
 
Prosíme o zaslanie tlačiva na adresu škôlky: mshorova@centrum.sk do 09.septembra 2022. 
 
Takisto rodičov detí (od 5 do 6 rokov), ktorí v školskom roku 2021/2022 už poberali dotáciu na stravu, prosíme o zaslanie čestného prehlásenia, ak chcú radšej poberať dotáciu než daňový bonus. 
 
O uvedených zmenách si môžete prečítať tu: Zmeny v dotáciách na stravu
 
              OZNAM týkajúci sa STRAVOVANIA             
Na našej stránke pribudol oznam týkajúci sa stravovania v novom školskom roku. Od prvého septembra 2022 budeme mať nový systém odhlasovania a prihlasovania detí na stravu. Oznam spoločne s ďalšími aktuálnymi informáciami školskej jedálne nájdete v záložke Školská jedáleň/ informácie
 
                                                  
 

               NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023          

Nový školský rok sa začína v pondelok 5. septembra 2022.

Tešíme sa na naše detičky :) 

Prevádzka našej škôlky je od 6:30 hod do 17:00 hod.

Prosíme rodičov, aby prichádzali s deťmi do 8. hodiny, nakoľko po tejto hodine sa MŠ uzamyká. 

Zaradenie nových detičiek do tried bude na zoznamoch, ktoré budú k dispozícii na jednotlivých budovách škôlky od 30. augusta. Tieto deti začínajú adaptačným týždňom, tzn., že prvý a druhý deň budú v škôlke do 10:00 hodiny a ďalšie dni podľa dohody s pani učiteľkou podľa reakcie detí. 

 

Deti do škôlky potrebujú: 

- papučky

- náhradné oblečenie do skrinky

- pyžamo

- plastovú fľašku

prosíme mať všetko označené :)

- Podpísané tlačivo o bezpríznakovovsti: Microsoft Word - Príloha č.1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (minedu.sk)

 

V súvislosti s novým školským rokom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pripravilo nové pokyny, s ktorými sa oboznámte tu: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/

                                              

             ŠKOLNÉ NA ROK  2022/2023           

Na čiastočnú  úhradu výdavkov materskej školy prispieva rodič mesačne na jedno dieťa od 1.9. 2022 sumou 26,75€, ktorá bola schválená miestnym zastupiteľstvom. Toto aktuálne školné Vás poprosíme uhrádzať do 10. dňa v mesiaci poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účet MŠ: 

SK 55 0200 0000 0020 4333 3154

 

                                                  

 
                    STARŠIE OZNAMY                     

Vyzdvihnutie rozhodnutí

 

Rodičia, ktorí požiadali o umiestnenie svojho dieťaťa do našej škôlky na školský rok 2022/2023, si môžu vyzdvihnúť rozhodnutie v termíne od 6. júna  do 10. júna, osobne v budove MŠ Horova 3.

 

Pri vyzdvihnutí rozhodnutia je potrebné podpísať jeho prevzatie obidvoma rodičmi. Pokiaľ príde rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka prevziať jeden rodič, prinesie so sebou tlačivo „písomné vyhlásenie“, podpísané obidvoma zákonnými zástupcami.   

Tlačivo nájdete tu

 

                                                   

 

 

Na DEŇ DETÍ čaká naše deti v škôlke VEĽKÉ PREKVAPENIE

                                                   

Pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie: 

Písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
Písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,

Informovaného súhlasu zákonného zástupcu Informovany_súhlas_pokračovanie v plnení PPV.

Žiadosti o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania Žiadosť o pokračovanie PPV 

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy  vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebudú predložené všetky tri dokumenty, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné do MŠ  doručiť do  20. mája 2021

                                                   

 
 

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

                                                                   
                                                                  
 

Prijímanie detí do MŠ na školský rok 2022/2023

 

Vážení rodičia, v termíne od 2. mája do 6. mája 2022  môžete podávať žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej materskej školy.

-          Prednostne sa prijímajú: 

           - Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania 

             povinné (5-6 ročné deti)

-          - Deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca

-          - Deti, ktoré majú v DNV trvalý pobyt

Prihlášku nájdete tu: https://www.horova-slniecko.com/novinky/vsetky-tlaciva-/ ako „Tlačivá k prijatiu dieťaťa do MŠ.doc“

 

Potvrdené prihlášky vás prosíme podávať poštou na adresu: MŠ P. Horova 3, 841 07  Bratislava,

alebo  vhodiť do poštovej schránky pri vchode do MŠ P. Horova 3

 
 

                                          

                                    Vážení rodičia,

vzhľadom na uvoľnenie opatrení ohľadom ochorenia Covid-19, prevádzka materskej školy bude od  14.03.2022 opäť  

                                      v  čase od 6:30 hod. do 17:00 hod.

  
 
                                                      
 
Pomôžme deťom a našej materskej škole 2% z odvedených daní

 

Vážení rodičia,

Prosíme Vás o poukázanie sumy vo výške 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2021

Je to jednoduché a nič Vás to nestojí

Čo treba urobiť:

  1. Vyžiadať od zamestnávateľa „ Potvrdenie o zaplatení dane“
  2. Vyplniť vyhlásenie o poukázaní dane 

Tlačivá za fyzické osoby môžete doručiť do MŠ, zaslať poštou, alebo osobne na daňový úrad BA IV. Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava V.

Z poukázaných finančných prostriedkov by sme radi revitalizovali školský dvor pre Vaše deti.  

 

Potvrdenie  o zaplatení dane                                                                                                        

Vyhlásenie o poukázaní dane

                                                      Ď A K U J E M E

                                                                                      
 
 
 

V dňoch od 23.12.2021 do 7.1.2022 bude prevádzka v MŠ prerušená. Deti nastúpia do MŠ v pondelok 10.1.2022

 

 

S účinnosťou od 29.11.2021 sa podľa Rozhodnutia ministra školstva  z 25. novembra 2021 výchovno-vzdelávacia činnosť  uskutočňuje v materskej škole (prezenčne) a na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.

vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (25019)
 
Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.
 

Nakoľko sa epidemiologická situácia ohľadom ochorenia Covid-19 v Bratislavskom kraji zhoršuje a od 8.11.2021 bude okres v červenej farbe Covid automatu, čo je I. stupeň varovania, materská škola upravuje čas prevádzky, a to 

                          od 7,00 hod. do 17,00 hod.

 

Ďalšie opatrenia:

Meranie teploty deťom, povinné respirátory pre rodičov, vstup do budovy MŠ jednému rodičovi, zdržovať sa v priestoroch čo najkratší čas

Každý pondelok predkladá zákonný zástupca dieťaťa svojej pani učiteľke:

Vyhlásenie o bezpríznakovosti 

                                                                            

                                                                                      

Na naše deti sa opäť tešíme od štvrtka 2.9.2021

- Prevádka v MŠ je od 6.30 hod do 17.00 hod
- Príchod do MŠ je do 8 hod.- následne sa MŠ uzamyká
- Nové deti zadelené do tried: Žabky, Lienky, Mačiatka, Včielky, Žihadielka a    Hviezdičky začínajú adaptačným týždňom.prvý a druhý deň do 10.  hod.,       potom po dohode s pani učiteľkou podľa reakcie detí.
- Pri vstupe do budovy si zákonný zástupca dezinfikuje ruky a prekryje si       horné dýchacie  cesty.
- V budove sa zdržuje čo najkratšiu dobu
 

 

                       Čo potrebuje dieťa do škôlky:

- papučky

- náhradné oblečenie do skrinky

- pyžamo

- plastovú fľašku

Na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy prispieva rodič mesačne na jedno dieťa od 1.9.2021 sumou 

24,89 €

Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci poštovou poukážkou, alebo priamo na účet MŠ

SK 55 0200 0000 0020 4333 3154

 

Základné prevádzkové podmienky MŠ v školskom roku 2021/2022

Materská škola, P. Horova 3, Bratislava vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a Vyhláškami ÚVZ SR zverejnenými 12.8. 2021 → (Vyhláška_237, a Vyhlaška 239), ponúka prehľad opatrení v školskom roku 2021/2022

Materská škola sa riadi Školským semaforom (Školský semafor) ktorý zverejnilo MŠVVaŠ 17.8. 2021, ten je koncipovaný ako výstražný systém a zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v materskej škole. Je zadefinovaný v troch úrovniach.

♠ Deti materskej školy sa netestujú

♠ Deti materskej školy majú výnimku z povinnosti nosenia rúška

♠ Dospelé osoby nachádzajúce sa v priestoroch MŠ dodržiavajú hygienicko-epidemiologické opatrenia – prekrytie horných dýchacích ciest v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekciu rúk.

♠ Pri nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní  rodič predkladá písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti → (Vyhlásenie o bezpríznakovosti )

♠ Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou MŠ a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby.

♠ Pri príchode do MŠ prosíme využívať vchody podľa označenia tried.

♠ Na komunikáciu externých osôb s MŠ (riaditeľkou, učiteľkami) prosíme využívať dištančnú formu komunikácie (e-mail, písomne, telefonicky).

♠ V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na ochorenie Covid-19, alebo je u dieťaťa potvrdené ochorenie Covid-19, rodič bezodkladne informuje triednu učiteľku.

                                                         

Dotácia na školskú stravu od 1.9.2021

PROSÍME RODIČOV 5 ROČNÝCH DETÍ, KTORÉ OD ŠK.R. 2021/2022 BUDÚ PLNIŤ POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE, ABY ČO NAJSKÔR DORUČILI DO MŠ ČESTNÉ VYHLÁSENIE, AK MAJÚ ZÁUJEM O DOTÁCIU NA STRAVNÉ AJ O DVOJNÁSOBNÝ DAŇOVÝ BONUS → Čestne_vyhlásenie  V RIADKU KDE UVÁDZATE MENO DIEŤAŤA PROSÍME VPÍSAŤ AJ DÁTUM NARODENIA DIEŤAŤA.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE VLOŽTE DO SCHRÁNKY MATERSKEJ ŠKOLY, ALEBO HO NASKENOVANÉ POŠLITE NA mshorova@centrum.sk

Nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021 po novom ovplyvní novela zákona o dotáciách na stravu, ktorá nadobudla účinnosť 1.8.2021. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ňou zvýšilo doterajšiu sumu dotácie z 1,20 eur na 1,30 eur, a zároveň s ohľadom na novelu zákona o dani z príjmov upravili podmienky poskytovania dotácie na stravu.

Koho sa týka zvýšený daňový bonus a koho dotácia na stravu?

Nárok na pomoc vo forme obedov „zadarmo“ alebo zvýšeného daňového bonusu bude mať v novom školskom roku každé dieťa vo veku od 6 do 15 rokov. Deťom rodičov, ktorí nemajú nárok na zvýšený daňový bonus, poskytne ministerstvo dotáciu na stravu. 5-ročné deti môžu mať nárok na daňový bonus (ak príjem rodiča prevyšuje hranicu 3 738 €), ale aj na obed zadarmo. Pozor !!! pri dovŕšení 6 roku života dieťaťa, si rodič uplatní buď dotáciu na stravu, alebo daňový  bonus. Zdroj: MPSVR SR

Od šk. r. 2021/2022 je možné poskytnúť  dotáciu na stravu deťom:
• ak je rodina v hmotnej núdzi, alebo
• ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima, alebo
• ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní dane) nárok na daňový bonus
Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

• Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
• Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
• Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus: čestné vyhlásenie
Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť do MŠ, alebo vhodiť do poštovej schránky na bráne pri vstupe do MŠ P. Horova 3  

 cestne_vyhlasenie

                                                                    

Príspevok na dopravu pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu sa určujú podľa:
–  §4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a
–  smernice č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.

Dopravné sa týka :
–  detí materskej školy pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nemajú trvalý pobyt v Devínskej Novej Vsi. 

Žiadosti o finančné prostriedky na dopravné predkladá materská škola,  zriaďovateľovi. 

Materskej škole nahláste záujem o príspevok na dopravu aj s potrebnými údajmi (meno a priezvisko dieťaťa pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, spôsob dopravy, výška mesačných cestovných nákladov na autobusovú dopravu.

Prílohy:

– doklad dopravnej spoločnosti o výške ceny zľavnených cestovných lístkov, 

– potvrdenie od ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav dieťaťa  nedovoľuje prepravu do materskej školy prostredníctvom hromadnej dopravy (Čl. 3 ods. 6 písm. b) smernice č. 22/2021ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu).

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Vážení rodičia, milí priatelia,

naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste poukázaním svojich 2% z dane podporili našu materskú školu.

Vaše príspevky použijeme na skvalitnenie vybavenia materskej školy v prospech Vašich detí.

 

Špeciálny pedagóg

V  mestskej časti DNV začala pracovať školská špeciálna pedagogička. Našej MŠ je k dispozícii každý piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod.

V prípade potreby konzultácie môžete volať 0902 369 696.

 

Hudobné kurzy

hudobné kurzy

18.01.2017 18:56
"Hudobná škola Yamaha otvára v priestoroch našej materskej školy hudobné kurzy pre deti od 4-6 rokov. Kurzy budú vedené v skupinách s komunikačným jazykom slovenskym alebo nemeckým. Prihlasovanie prebieha online na www.artesia.sk, kde najdete podrobnejšie informácie a prihlasovací formulár na...

Dve nové triedy

Čitaj!

25.10.2015 11:32
Dve nové triedy MŠ P. Horova3 určené pre predškolákov. Naša mestská časť využila  možnosť  a požiadala  o dotáciu  zo štátnehoSR. Vypracovala a podala projekt so žiadosťou. Boli sme úspešní a dostali sme 42 000 € , ktoré nám boli poskytnuté  z dotačného rozpočtu  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskejrepubliky na rozšírenie kapacít materských škôl.Dotačná suma nebola  postačujúca,...

Fotky nových tried

Dopravná výchova

Problematika dopravnej výchovy MŠ

01.02.2015 15:21
Problematika dopravnej výchovy v MŠ, predovšetkým výchovy k dopravnej disciplíne, je veľmi náročná a zložitá.  Chodci a z chodcov práve deti sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky.  Deti z MŠ P. Horova 3 sa vďaka finančnej podpore zamestnaneckého projektu VW - Slovakia s názvom...

Úhrada príspevkov za dochádzku

TU !!!

05.10.2014 18:11
Na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť prispieva mesačne na 1 dieťa 16,30 €. Výška príspevkov je určená MZ MČ BA, DNV vo VZN č. 4. Termín vyberania príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v MŠ je najneskôr do 10....

Školský rok 2014 - 2015

Školský rok 2014 - 2015 začína 2.9.2014 !

28.08.2014 17:46
  Nástup detí do MŠ je od 6:30 do 8:00 hod.  !  Nové deti začínajú adaptačný program prvý deň 2 hod. ďalšie dni podľa dohovoru s p. učiteľkou na triede.  Deti si prinesú prezúvky a náhradné oblečenie do skriniek ( spodne prádlo, ponožky, tričko, tepláčiky) + úsmev na...

Jedálny lístok na marec 2022

Jedálny lístok od 28.03. - 01.04.

23.03.2022 13:10
jedálny lístok pre všetky budovy

Nový katalóg

Neboli nájdené žiadne záznamy.