Vitajte na stránkach našej materskej školy

 
 

 

Vážení rodičia,
Riaditeľstvo Materskej školy P. Horova 3, Bratislava v súčinnosti
s ROZHODNUTÍM MŠ SR , v súlade s opatrením Úradu verejného
zdravotníctva SR, ako aj pokynov zriaďovateľa MČ Bratislava –
Devínska Nová Ves s účinnosťou
od 2. septembra 2020 otvára MŠ P. Horova 3,
J. Smreka 8 a P. Horova 16.
Žiadame rodičov o dodržiavanie týchto podmienok:
-Ranný zdravotný filter / meranie teploty/
-Dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy
-Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch pohybuje
vždy s rúškom
-Čas zdržiavania sa osôb v materskej škole sa obmedzí na
minimum.
-Dieťa sprevádza len jedna osoba
-Materská škola v prípade podozrenia na akútne ochorenie
/nielen na COVID-19/, dieťa nepreberie
-Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa čestné prehlásenie
a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni
písomné vyhlásenie o tom, že dieťa nemá príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia. Tlačiva sú na
stránke www. horova-slnieck.com
-Rodič zabezpečí rezervné rúško pre svoje dieťa do jeho skrinky
-Zákaz nosenia hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia
do materskej školy
 
riaditeľka MŠ

Vážení rodičia,

 

Riaditeľstvo Materskej školy P. Horova 3, Bratislava v súčinnosti

s Rozhodnutím MŠ SR , v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj pokynov zriaďovateľa MČ Bratislava – Devínska Nová Ves s účinnosťou od 2. septembra 2020 otvára MŠ P. Horova 3, J. Smreka 8 a P. Horova 16. Žiadame rodičov o dodržiavanie týchto podmienok:

-Ranný zdravotný filter / meranie teploty/

-Dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy

-Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch pohybuje vždy s rúškom

-Čas zdržiavania sa osôb v materskej škole sa obmedzí na minimum.

-Dieťa sprevádza len jedna osoba

-Materská škola v prípade podozrenia na akútne ochorenie /nielen na COVID-19/, dieťa nepreberie

-Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa čestné prehlásenie a po každom prerušení dochádzky v       trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa nemá príznaky prenosného ochorenia a nemá         nariadené   karanténne opatrenia. Tlačiva sú nastránke www. horova-slniecko.com

 -Rodič zabezpečí rezervné rúško pre svoje dieťa do jeho skrinky

-Zákaz nosenia hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia do materskej školy

 

 

                                    Čo potrebuje dieťa do škôlky:

- papučky

- náhradné oblečenie do skrinky

- pyžamo

- 1 rúško

- plastovú fľašku

- vyplnený zdravotný dotazník

- vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

Úhrady za MŠ:

- školné mesačne 24,50 EUR

- stravné 1,54 EUR na deň

- poštové poukážky budú vystavené v prvých dvoch       týždňoch školského roka

 

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docx (15317)

Zdravotný dotazník.docx (21726)

 

 

 

Rozhodnutia o prijatí   dieťaťa  na  školský rok 

2020 / 2021

sa vydávajú v čase od 29.6.2020 do 3.7.2020

priebežne počas dňa od 8,00 hod. do 15,00 hod.    

          

   

Od pondelka 15.6.2020 je materská škola v čase 

od 6,30 hod. do 16,30 hod. 

v plnej prevádzke

 
 

 

Vážení rodičia,

robíme prieskum, ktoré deti budú navštevovať MŠ v obmedzenom prázdninovom režime v mesiacoch

júl- august 2020.  

Kto potrebuje svoje dieťa umiestniť do MŠ, prosím túto skutočnosť nahlásiť  svojim triednym učiteľkám. Na základe prieskumu Vám bude oznámená prevádzka MŠ počas leta.

                                                                              

 

Vážení rodičia,

od 1.6.2020 za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení   z dôvodu prevencie šírenia pandémie COVID 19 bude MŠ v prevádzke s nasledovnými pravidlami:

 • Rodičia dajú dieťaťa do MŠ dobrovoľne, tí ktorí nedajú dieťa do MŠ budú mať naďalej  nárok na OČR

 • Deti budú rozdelené do skupín max.  po 15 detí (skupiny sa nebudú meniť, iba ak ich počet výrazne poklesne)

 • Prevádzka MŠ bude max. 9 hodín denne  a to od: 7,00 hod. do 16.00 hod. 

 • Pri hrách zabezpečia  učiteľky  dostatočnú vzdialenosť medzi deťmi  (túto skutočnosť sa nám úplne nepodarí naplniť)

 • Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a podpíše Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (doklady si stiahne pred nástupom dieťaťa do MŠ z webového sídla: horova-slniecko.com, podpísané a s dátumom nástupu dieťaťa do MŠ ich odovzdá  učiteľke.

 • MŠ do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie, ani   krúžkovú  činnosť

 • Dobrovoľná účasť detí v MŠ - neumožňuje MŠ pokračovať vo vzdelávaní podľa Školského vzdelávacieho programu, budeme upevňovať kľúčové kompetencie detí  potrebné  pre úspešne zvládnutie vzdelávania v ZŠ, náležitú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov, efektívne umývanie rúk pred stolovaním, ktorý zamedzuje prenosu  nákazy. V závislosti od počasia budú aktivity s deťmi realizované v exteriéri

 • Zamestnanci MŠ pred nástupom do práce vyplnia dotazník o svojom zdravotnom stave, tí  ktorí patria k rizikovým skupinám: tehotné ženy, osoby nad 60 rokov, osoby s oslabenou imunitou, chronickou respiračnou chorobou a iné.. zvážia svoj  zdravotný stav  a z tohto dôvodu sa môže stať, že deti nebudú mať svoju učiteľku

 • Každé ráno budú deti pri vstupe do MŠ prechádzať zdravotným filtrom a meraním teploty

 • Zákaz nosenia ovocia a hračiek z domu 

 • Deti v rámci svojej skupiny nemusia nosiť rúška

 • Rodičia pri vstupe do MŠ majú rúška, dezinfikujú si ruky, najviac sa môžu v MŠ zdržať 10 minút. Ďalej  zabezpečia deťom dve rúška  a pitný režim vodu vo fľaši, ktorú si dieťa berie na dvor a následne  domov na dezinfekciu

 • Pedagogickí zamestnanci pri výučbe detí môžu mať ochranný štít, pri iných  činnostiach sú povinné rúška

 • Nepedagogickí zamestnanci  budú nosiť rúško, alebo ochranný štít

 • Priestory a hračky budú pravidelne dvakrát za deň dôkladne dezinfikované

 • Deti s poruchami stravovania si môžu priniesť stravu z domu v označených nádobách

 • Z kapacitných dôvodov  (15 detí na triede) deti, ktoré majú maminy na MD nastúpia do MŠ až v septembri 2020.

 

Prehlásenie zák. zást..docx (17820)

 
 
 
 

 

 

Informácie o zápise detí do MŠ na školský rok 2020/2021

 
                                              predprimárne_žiadosti2020
 
                                              oznámenie.pdf
   
 
 
  
 
 
 

Vážení rodičia,

Od 10.3.2020 do odvolania, zatvárame všetky Základné a Materské školy, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť.

 

 

V súvislosti s aktuálnymi udalosťami, s potvrdením prítomnosti koronavírusu na Slovensku, konkrétne v okolí Malaciek vydávame nariadenie rodičom dochádzajúcich práve z regiónu Záhoria

/ Malacky a okolie Malaciek/, aby si svoje deti od 9.3.2020 dočasne nechali v domácom prostredí. Odporúčanie sa týka zatiaľ do konca týždňa.

Zároveň aj deti, ktoré majú doma mamy na materskej dovolenke zostanú doma v domácom prostredí. V MŠ je zvýšená koncentrácia ľudí, čo predstavuje zvýšené riziko šírenia nákazy.

Na základe opatrenia vydaného Magistrátom hlavného mesta Bratislava, RÚVZ, MŠVV a zriaďovateľom našej MČ BA Devínska Nová Ves naša materská škola prijala ďalšie opatrenia na zníženie rizika šírenia koronavírusu. Rušia sa bezodkladne hromadné akcie a to: športové kurzy, krúžková činnosť kulturné podujatia výleta, poníky.

Ďakujeme, že nepodceňujete toto riziko

V prípade, akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na

tel.č. 0905 813 927

 

                                                              Mgr. Iveta Pillanková

                                                                riaditeľka MŠ

 
 
 
 
 
 
 

Pomôžme deťom a našej materskej škole 2% z odvedených daní.

Je to jednoduché a nič Vás to nestojí

  Čo treba urobiť:

 
 1. Vyžiadať od zamestnávateľa „ Potvrdenie o zaplatení dane“
 2. Vyplniť vyhlásenie

-      údaje o daňovníkovi

-      vypočítať 2% zaplatenej dane

-      údaje o prijímateľovi:       

17. Slovenská rada rodičovských združení- Rodičovské združenie pri Materskej škole

                    18.  Pavla Horova 3, 841 07 Bratislava

       16.  Občianské združenie

       IČO: 173196170920

Tlačivá za fyzické osoby doručte do konca marca 2020 do MŠ, prípadne do konca apríla poštou, alebo osobne na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf (135902)

                                                                      Ďakujeme                     

 

                                         

 

 

Postup prijímania detí do tried s nemeckým konceptom

Postup prijímania detí do

tried s nemeckým konceptom

P. Horova 3, Bratislava Devínska Nová Ves, šk. rok 2020/2021

-

P rijímanie žiadostí: 27.1. 31.1.2020 akceptujú sa výlučne žiadosti podané v tomto termíne

-

Žiadosť je k dispozícií na https:// www.nadacia volkswagen.sk/wp content/uploads/Prihlaska MS.pdf

prípadne

v MŠ P. Horova

-

Podmienky prijatia do tried s ne m eck ý m konceptom

-

Žiadosť musí byť kompletne vyplnená (potvrdená lekárom, nie staršia ako mesiac) a zaslaná v

stanovenom dátume emailom na: nadacia @volkswagen.s k

-

Minimálny vek dieťaťa: 3 roky (k 1.9. daného roka)

-

O prijatí rozhoduje poradie prijatia žiadosti do Nadácie

-

Kapacita voľných miest je obmedzená (18 miest)

-

Uprednostnení budú súrodenci detí, ktorí triedy s nemeckým konceptom už navštevujú, resp.

navštevovali

-

Potvrdenie o prijatí dieťaťa bude zaslané poštou koncom apríla, rodičia musia potvrdiť nástup v

priebehu apríla

-

Deti , ktoré triedy s nemeckým konceptom navštevujú, nemusia opätovne podávať prihlášku

P. Horova 3, Bratislava Devínska Nová Ves, šk. rok 2020/2021

 

 

- Prijímanie žiadostí: 27.1. -  31.1.2020 akceptujú sa výlučne žiadosti podané v tomto termíne

 

- Žiadosť je k dispozícií na https:// www.nadacia volkswagen.sk/wp content/uploads/Prihlaska MS.pdf prípadne v 

  MŠ P. Horova 

  

- Podmienky prijatia do tried s nemeckým konceptom

 

- Žiadosť musí byť kompletne vyplnená (potvrdená lekárom, nie staršia ako mesiac) a zaslaná v stanovenom

  dátume emailom na: nadacia @volkswagen.s k

 

- Minimálny vek dieťaťa: 3 roky (k 1.9. daného roka)

 

- O prijatí rozhoduje poradie prijatia žiadosti do Nadácie

 

- Kapacita voľných miest je obmedzená (18 miest)

 

- Uprednostnení budú súrodenci detí, ktorí triedy s nemeckým konceptom už navštevujú, resp. navštevovali

 

- Potvrdenie o prijatí dieťaťa bude zaslané poštou koncom apríla, rodičia musia potvrdiť nástup v priebehu apríla

 

-  Deti , ktoré triedy s nemeckým konceptom navštevujú, nemusia opätovne podávať prihlášku

 

R O Z H O D N U T I A

o prijatí dieťaťa na školský rok 2019/2020 sa vydávajú v dňoch 10.6. - 14.6.2019

priebežne počas dňa od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 16,00 hod. do 17,30 hod.

 
 

 

 

Pomôžme deťom a našej materskej škole 2% z odvedených daní.

Je to jednoduché a nič Vás to nestojí

  Čo treba urobiť:

 

 1. Vyžiadať od zamestnávateľa „ Potvrdenie o zaplatení dane“
 2. Vyplniť vyhlásenie

-      údaje o daňovníkovi

-      vypočítať 2% zaplatenej dane

-      údaje o prijímateľovi:        Slovenská rada rodičovských združení,             

                                                        Rodičovské združenie pri Materskej škole

                                                                      P.Horova 3, 841 07 Bratislava

                                                        Občianské združenie

                                                        IČO: 173196170920

Tlačivá za fyzické osoby doručte do konca marca 2019 do MŠ, prípadne do konca apríla poštou, alebo osobne na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf (144838)

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf (82891)

 

                                                                      Ďakujeme                                              

 

 

 
 

O Z N A M Y

 
 

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2019/2020 sa v zmysle Oznámenia starostu MČ Bratislava - DNV 

uskutoční v termíne od 2.5.2019 do 31.5.2019

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí,sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, v zmysle §59 ods.1 školského zákona budú prijímať:

a) spravidla deti vo veku 3 rokov do 6 rokov ich veku

b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku   (deti, ktoré do 31.8.2019 dovŕšia 5 rokov)                                        

c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

Viac informácií nájdete na Oznámení o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, ktoré sa nachádza vo vstupnej časti MŠ, 

telefonicky alebo osobne v MŠ P. Horova 3 Bratislava.

 
 
 
 

Informácie a žiadosť o prijatie dieťaťa do tried s nemeckým konceptom v školskom roku 2019/2020 nájdete na:

 

informácie.pdf (182032)

žiadosť o prijatie.pdf (161813)

 
 
 
 
 
 
 
 

Školský rok 2018/2019 začína 3.9.2018, zoznamy detí budú vyvesené od 27.8.2018

 

Nové deti začínajú adaptačný proces prvý deň 2 hod., ďalšie dni podľa dohovoru s p. učiteľkou v triede. 

Deti si prinesú prezuvky a náhradné oblečenie do skrinky (spodné prádlo, ponožky, tričko, tepláčiky) + úsmev na tváričke

                                                             

R O Z H O D N U T I A

o prijatí dieťaťa na školský rok 2018/2019

 

sa vydávajú v termíne od 13.6.2018 do 22.6.2018

priebežne počas dňa, v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.

 
 
 
 
 

 

Pomôžme deťom a našej materskej škole 2% z odvedených daní.

Je to jednoduché a nič Vás to nestojí

  Čo treba urobiť:

 1. Vyžiadať od zamestnávateľa „ Potvrdenie o zaplatení dane“
 2. Vyplniť vyhlásenie

-      údaje o daňovníkovi

-      vypočítať 2% zaplatenej dane

-      údaje o prijímateľovi:        Slovenská rada rodičovských združení,             

                                                        Rodičovské združenie pri Materskej škole

                                                                      P.Horova 3, 841 07 Bratislava

                                                        Občianské združenie

                                                        IČO: 17319617920

Tlačivá za fyzické osoby doručte do konca marca 2018 do MŠ, prípadne do konca apríla poštou, alebo osobne na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

 

                                                                      Ďakujeme                                              

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (149724)

potvrdenie-dan 2017.pdf (141057)

      

             

OZNAM O NÁSTUPE NOVÝCH DETÍ

Nakoľko sa  mierne predĺžil termín ukončenia stavebných prác prístavby novej triedy, nástup nových detí je 29.1.2018 - trieda Motýliky.

Do MŠ dieťa potrebuje prezuvky a náhradné veci na oblečenie.

Prvý deň je adaptácia 2 hodiny, ostatné individuálne podľa potreby dieťaťa.

 
 
 
 

POSTUP PRIJÍMANIA DETÍ DO "NEMECKÝCH TRIED" šk. rok 2018/2019

 • Prijímanie žiadostí: 22.1.2018 - 26.1.2018 (akceptujú sa výlučne žiadosti podané v tomto termíne)

 • Žiadosť je k dispozícii na https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/bilingvalna-vychova-v-rannom-veku/ prípadne v MŠ P. Horova 

 • Žiadosť musí byť kompletne vyplnená (potvrdená lekárom, nie staršia ako mesiac) a zaslaná v stanovenom dátume  emailom na: alexandra.pappova@autovision.sk

 • Deti, ktoré "nemecké triedy" navštevujú, nemusia opätovne podávať prihlášku

 • Minimálny vek dieťaťa: 3 roky (k 1.9. daného roka)

 • Potvrdenie o prijatí dieťaťa bude zaslané poštou koncom marca, rodičia musia potvrdiť nástup v priebehu apríla 

                         

 

    O Z N A M

 

V súvislosti s výskytom žltačky typu A v Bratislavskom kraji a na základe upozornenia RÚVZ Vás žiadame o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.

V prípade výskytu žltačky typu A v rodine treba ihneď upovedomiť triedne učiteľky a vedenie MŠ.

 
 
 
 
                                                                       

 

Prosíme rodičov predškolákov z budovy J. Smreka 8, ktorí 31.8.2017 ukončili návštevu našej materskej školy, aby na mailovú adresu vedúcej školskej jedálne: 

lepesovaz@gmail.com, alebo osobne,

oznámili číslo účtu, na ktorý im môže zaslať vzniknutý preplatok za stravu v školskom roku 2016/2017.

                                                                                                                                                     Ďakujeme za pochopenie

 

Vážení rodičia, milí priatelia,

naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste poukázaním svojich 2% z dane podporili našu materskú školu.

Vaše príspevky použijeme na skvalitnenie vybavenia materskej školy v prospech Vašich detí.

 

Špeciálny pedagóg

V  mestskej časti DNV začala pracovať školská špeciálna pedagogička. Našej MŠ je k dispozícii každý piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod.

V prípade potreby konzultácie môžete volať 0902 369 696.

 

Hudobné kurzy

hudobné kurzy

18.01.2017 18:56
"Hudobná škola Yamaha otvára v priestoroch našej materskej školy hudobné kurzy pre deti od 4-6 rokov. Kurzy budú vedené v skupinách s komunikačným jazykom slovenskym alebo nemeckým. Prihlasovanie prebieha online na www.artesia.sk, kde najdete podrobnejšie informácie a prihlasovací formulár na...

Dve nové triedy

Čitaj!

25.10.2015 11:32
Dve nové triedy MŠ P. Horova3 určené pre predškolákov. Naša mestská časť využila  možnosť  a požiadala  o dotáciu  zo štátnehoSR. Vypracovala a podala projekt so žiadosťou. Boli sme úspešní a dostali sme 42 000 € , ktoré nám boli poskytnuté  z dotačného rozpočtu  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskejrepubliky na rozšírenie kapacít materských škôl.Dotačná suma nebola  postačujúca,...

Fotky nových tried

Dopravná výchova

Problematika dopravnej výchovy MŠ

01.02.2015 15:21
Problematika dopravnej výchovy v MŠ, predovšetkým výchovy k dopravnej disciplíne, je veľmi náročná a zložitá.  Chodci a z chodcov práve deti sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky.  Deti z MŠ P. Horova 3 sa vďaka finančnej podpore zamestnaneckého projektu VW - Slovakia s názvom...

Úhrada príspevkov za dochádzku

TU !!!

05.10.2014 18:11
Na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť prispieva mesačne na 1 dieťa 16,30 €. Výška príspevkov je určená MZ MČ BA, DNV vo VZN č. 4. Termín vyberania príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v MŠ je najneskôr do 10....

Školský rok 2014 - 2015

Školský rok 2014 - 2015 začína 2.9.2014 !

28.08.2014 17:46
  Nástup detí do MŠ je od 6:30 do 8:00 hod.  !  Nové deti začínajú adaptačný program prvý deň 2 hod. ďalšie dni podľa dohovoru s p. učiteľkou na triede.  Deti si prinesú prezúvky a náhradné oblečenie do skriniek ( spodne prádlo, ponožky, tričko, tepláčiky) + úsmev na...

Jedálny lístok na október 2020

Jedálny lístok na október 2020

05.10.2020 00:00
P. Horova 5 . 10 . 2020 - 9 . 10 . 2020 J . Smreka 5 . 10 . 2020 - 9 . 10 . 2020   P . Horova 12 . 10 . 2020 - 16 . 10 . 2020   J . Smreka 12 . 10 . 2020 - 16 . 10 . 2020   P . Horova 19 . 10 . 2020 - 23 . 10 . 2020   J . Smreka 19 . 10 . 2020 - 23 . 10 . 2020