A K T U Á L N E     O Z N A M Y 

Schválená dotácia na stravu pre oficiálnych predškolákov a deti v Hmotnej núdzi v školskom roku 2024/2025 - POZOR! JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ ŽIADOSŤ DO 26.06.2024!! 

žiadosti=návratky odovzdajú rodičom predškolákov pani učiteľky v triede. 

viac informácií a žiadosť na stiahnutie tu: DOTÁCIA NA STRAVU OD 01.09.2023 :: horova-slniečko (horova-slniecko.com)
 

Úhrada školného a stravy za letné prázdniny

Žiadame rodičov, ktorých deti budú počas prázdnin chodiť do našej materskej školy, aby 
do 28.06.2024 uhradili školné za mesiace, ktoré bude ich dieťa škôlku navštevovať počas letných prázdnin. 
Úhrada stravy počas letných prázdnin do 15.07.2024 - podľa inštrukcií tu: Inštrukcie k platbám počas letných prázdnin
 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí do našej MŠ

 

Rodičov, ktorí si požiadali o umiestnenie svojho dieťaťa do našej škôlky na školský rok 2024/2025 prosíme, aby si OSOBNE prišli vyzdvihnúť rozhodnutie v budove MŠ Horova 3       v termíne:  od 3. do 7. júna, v čase od 8:00 do 16:00 a  od 10. do 12. júna od 8:00 do 15:00. 

Zároveň žiadame rodičov, ktorí sa rozhodli umiestniť svoje dieťa v inej MŠ, aby nám o tom poslali informáciu na e-mail: prihlaska.horova@gmail.com

Pri vyzdvihnutí rozhodnutia je potrebné podpísať jeho prevzatie obidvoma zákonnými zástupcami. Pokiaľ sa rodičia dohodnú na prevzatí rozhodnutia jedným zákonným zástupcom, prinesú tlačivo "Písomné vyhlásenie" podpísané obidvoma zákonnými zástupcami so sebou. 
* Ak toto tlačivo rodič priložil k žiadosti o prijatie, túto skutočnosť máme zaevidovanú a nové tlačivo vypisovať netreba.  ("Písomné vyhlásenie").
 
 

Oznam vedúcej jedálne - prihlasovanie detí na stravu počas prázdnin

 
Vedúca našej jedálne prosí rodičov všetkých detí, aby si odhlásili stravu počas letných prázdnin, ak nebudú škôlku navštevovať. Rodičia detí, ktoré navštevujú triedy v budove na ulici Horova 16 si počas letných mesiacov prihlasujú stravu sami. Ďakujeme. 
 
 

Pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania

 

 

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie: 

  1. Písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
  2. Písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast → Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
  3. Informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami) → Informovany_súhlas_pokračovanie v plnení PPV.
  4. Žiadosti o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania →Žiadosť o pokračovanie PPV

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy  vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebude predložená žiadosť spolu so všetkými troma dokumentami, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné do našej MŠ doručiť do 31. mája 2024. 

Prijímanie detí na ŠKOLSKÝ ROK  2024/2025 

Dovoľujeme si rodičov upozorniť, že pri rozhodnutí o prijatí dieťaťa do našej MŠ sa nebude brať do úvahy poradie podaných prihlášok. 

 

Vážení rodičia, na základe Oznámenia MČ DNV môžete podávať žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej MŠ v termíne:

 od 2. mája do 10. mája 2024

 Prednostne sa prijímajú: 

- Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.)

- Deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca

 

Podávanie žiadostí JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ elektronicky, AJ prostredníctvom tlačiva, nasledovne: 

1. V termíne od 2. do 10. mája vyplníte na základe POKYNOV údaje do elektronickej prihlášky, ktorá bude aktivovaná tu: https://www.moja.skolanawebe.sk/skola/horova-slniecko (alebo klik na ikonu prihlášky nad aktuálnymi oznamami). 

2. a zároveň v tom istom termíne podáte tlačivo žiadosti do našej Materskej školy takto: 

Riadne vyplnené Žiadosti o prijatie do MŠ, podpísané obidvomi zákonnými zástupcami* (ak sa nedohodnú inak**) a potvrdené lekárom vás prosíme podávať jedným zo spôsobov:  

ü  odoslať poštou na adresu: MŠ P. Horova 3, 841 07  Bratislava

ü  vhodiť do poštovej schránky pri vchode do MŠ P. Horova 3

**Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 2).

 

* Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: - jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu), - jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo - vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 1)

Zároveň žiadame zákonných zástupcov detí, ktorí si podávajú žiadosť v našej materskej škole, aby nás informovali o prijatí ich dieťaťa do inej materskej školy, do ktorej tiež podávajú žiadosť. Túto informáciu prosíme napísať na náš e-mail: prihlaska.horova@gmail.com

Aktuálne VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ DANE si tu môžete stiahnuť

Depistáž školskej pripravenosti v našej materskej škole

 

Aj tento rok čaká naše deti depistáž, ktorá bude realizovaná v budove našej materskej školy.  Týka sa detí v posledných ročníkoch MŠ,  ktoré k 31. augustu 2024 dovŕšia šiesty rok života a v septembri by mali ísť do školy.  Deti, ktoré spĺňajú kritériá pre zaškolenie do vyšetrení zaradené nebudú, taktiež ani deti s odloženou školskou dochádzkou, pokiaľ o to rodič nepožiada. Oslovení budú najmä rodičia detí, ktoré majú vývinové ťažkosti. 

 Oslovený rodič pred vyšetrením vyplní dokumenty:  Anamnestický dotazník. a Informovaný súhlas.

Depistáž sa v našej škôlke uskutoční v mesiaci február a marec. 

 

Depistáž uskutočňujú pracovníci CPP Fedáková 3, Bratislava. Po vyšetrení doručia do MŠ písomne spracované výsledky pre rodičov. Viac sa o depistáži školskej pripravenosti dozviete na nástenkách tried Vašich detí.

Internet: www.psychologickeporadenstvo.sk, Mail: poradenstvoba4@gmail.com, Telefón: 02/64288090

     

DOTÁCIA  NA  STRAVU  predĺžená do konca šk. roka, novú žiadosť podávať netreba
 
Oznamujeme rodičom, že vláda schválila dotáciu na stravu pre deti, ktoré sú oficiálne predškolákmi v tomto školskom roku. 
Dotácia bude naďalej poskytovaná do konca školského roka všetkým predškolákom, ktorí si už v tomto školskom roku podali žiadosť a akutálne poberajú dotáciu. Ich žiadosť je stále platná a novú žiadosť si rodičia detí podávať NEBUDÚ. 
Dotácia sa im automaticky predĺži do konca školského roka 23/24. 

Vianočné prázdniny

Oznamujeme rodičom, že od tohoto piatka 22. decembra bude škôlka zatvorená až do 7. januára. 

Na detičky sa tešíme po prázdninách 8. januára 2024

Želáme Vám krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov.

 

Mesačné poplatky za Materskú škôlku

 
Prosíme rodičov, aby najneskôr do 10. dňa v mesiaci uhradili: 
 
  • Poplatok za školné vo výške: 50 € na jedno dieťa,  výška poplatku na druhé dieťa je 40€, na tretie dieťa je 30€ s podmienkou, že všetky deti aktuálne navštevujú našu materskú školu. Poplatok prosíme uhrádzať  bankovým prevodom na účet  MŠ:IBAN: SK 55 0200 0000 0020 4333 3154
  • Poplatok za stravu - informácie o konkrétnej sume potrebnej na úhradu si každý rodič kontroluje sám vo webovej jedálni, na účte svojho dieťaťa
Úhrady sa hradia dopredu, tzn. do 10. dňa v mesiaci za aktuálne prebiehajúci mesiac (napr. za mesiac október do 10. októbra). Informáciu o úhrade školného prosíme odovzdať pani učiteľkám v triede Vášho dieťaťa do 20. dňa každého mesiaca.
 
Milí rodičia, v tomto čase už viete, ktorú triedu bude Vaše dieťa navštevovať. Dieťatko bude navštevovať budovu, na ktorej ste na vyvesenom zozname našli jeho meno. Pre lepšiu orientáciu v budovách našej škôlky a informáciu o vstupoch pre jednotlivé triedy kliknite sem: 
 
Hlavný vchod budovy Pavla Horova 3: hlavný vchod.jpg (638×1237) (clvaw-cdnwnd.com)
Hlavný vchod budovy Pavla Horova 16: vchod MŠ Pavla Horova 16.JPG (1440×960) (clvaw-cdnwnd.com)
 
 

Postup pri registrácii na www.jedalen.sk.

 

Schválená dotácia na stravu pre oficiálnych predškolákov a deti v Hmotnej núdzi v školskom roku 2023/2024 - POZOR! JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ ŽIADOSŤ DO 30.06.2023!!

viac informácií a žiadosť na stiahnutie tu: DOTÁCIA NA STRAVU OD 01.09.2023 :: horova-slniečko (horova-slniecko.com)
 

Úhrada školného a stravy za letné prázdniny

Žiadame rodičov, ktorých deti budú počas prázdnin chodiť do našej materskej školy, aby 
do 30.06.2023 uhradili školné za mesiace, ktoré bude ich dieťa škôlku navštevovať počas letných prázdnin. 
Úhrada stravy počas letných prázdnin do 15.07.2023 - podľa inštrukcií tu: Inštrukcie k platbám počas letných prázdnin
 

Hľadáme pani učiteľku nemčiny 

 

Mladšie ako 5 ročné dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2023/2024

 
Podľa najnovších informácií - s účinnosťou od 1. septembra 2023, BOLA schválená novela školského zákona, kedy už nie je možné zaradiť ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie (tzn. ako predškoláka) žiadne dieťa, ktoré nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta 2023. informacia
 
 

Odhlasovanie detí zo stravy počas letných prázdnin

 
Vedúca školskej jedálne informuje, že vo webovej jedálni sa jedálne lístky za júl a august objavia koncom mesiaca jún. Odvtedy bude možné dieťa odhlásiť z letnej stravy.  Prosíme aj rodičov, ktorí neplánujú umiestniť svoje dieťa počas letných prázdnin v našej materskej škole, aby odhlásili svoje deti z letnej stravy. 
Viac informácií sa dozviete v Ozname vedúcej školskej jedálne a čísla účtov pre letné platby tu

 
 
Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

Oznamujeme rodičom, že jednotlivé budovy škôlky budú počas letných prázdnin otvorené nasledovne: 
 
Jána Smreka 8 - len od 03. júla do 28. júla
Pavla Horova 3 - len od 31. júla do 25. augusta
Pavla Horova 16 - počas celých prázdnin zavretá
 
V dňoch od 28. augusta do 31. augusta je Materská škola zatvorená z dôvodu prípravy na nový školský rok
 
Prosíme rodičov, aby do 10.júna nahlásili potrebu umiestnenia dieťaťa počas letných prázdnin v MŠ, priamo triednym učiteľkám. 
 
Zároveň prosíme nezamestnané maminy a mamičky na MD, aby si deti počas prázdnin nechali doma. 
 
 

Riadna prevádzka v MŠ začína dňa 4. septembra 2023. 

 

 

Vyzdvihnutie rozhodnutí

 

Rodičov, ktorí požiadali o umiestnenie svojho dieťaťa do našej škôlky na školský rok 2023/2024 prosíme, aby si OSOBNE prišli vyzdvihnúť rozhodnutie v termíne od 29. mája  do 02. júna, v čase od 8:00 do 12:00, v budove MŠ Horova 3.

Pri vyzdvihnutí rozhodnutia je potrebné podpísať jeho prevzatie obidvoma zákonnými zástupcami. Pokiaľ sa rodičia dohodnú na prevzatí rozhodnutia jedným zákonným zástupcom, prinesú tlačivo "Písomné vyhlásenie" podpísané obidvoma zákonnými zástupcami so sebou.  
* Ak toto tlačivo rodič priložil k žiadosti o prijatie, túto skutočnosť máme zaevidovanú a nové tlačivo vypisovať netreba.  ("Písomné vyhlásenie").

 

Pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania

 

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie: 

Písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

Písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast → Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

Informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami) → Informovany_súhlas_pokračovanie v plnení PPV.

Žiadosti o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania Žiadosť o pokračovanie PPV

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy  vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebude predložená žiadosť spolu so všetkými troma dokumentami, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné do našej MŠ  doručiť do  30. mája 2023

 

Prijímanie detí na ŠKOLSKÝ ROK  2023/2024

 

Vážení rodičia, na základe Oznámenia MČ DNV môžete podávať žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej MŠ v termíne:

 od 2. mája do 5. mája 2023

 Prednostne sa prijímajú: 

- Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (Pre dieťa, ktoré dosiahne päť        rokov veku do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.)

- Deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca

Riadne vyplnené Žiadosti o prijatie do MŠ, podpísané obidvomi zákonnými zástupcami* (ak sa nedohodnú inak**) a potvrdené lekárom vás prosíme podávať jedným zo spôsobov:  

ü  odoslať poštou na adresu: MŠ P. Horova 3, 841 07  Bratislava

ü  vhodiť do poštovej schránky pri vchode do MŠ P. Horova 3. 

**Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 2).

 

* Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: - jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu), - jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo - vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 1)

Zároveň žiadame zákonných zástupcov detí, ktorí si podávajú žiadosť v našej materskej škole, aby nás informovali o prijatí ich dieťaťa do inej materskej školy, do ktorej tiež podávajú žiadosť.

mslniecko.cms.webnode.sk/skolska-jedalen/informacie/ - prečítajte si aktuálne informácie ohľadom odhlasovania Vašich detí zo stravy počas prázdnin
 

Dotácia na stravu od 01.05. 2023 pre predškolákov a deti v HN/ŽM

 

S účinnosťou od 1.5.2023 môžu rodičia detí, ktoré sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň odoberajú stravu požiadať o poskytnutie dotácie na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so stravovaním svojho dieťaťa v našej školskej jedálni.

Poskytnutie dotácie sa týka len:

1.      1. Detí v poslednom ročníku MŠ, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odoberajú stravu/resp. sa nestravujú v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo.

2.      2. Dieťaťa, ktoré nie je v poslednom ročníku MŠ a zároveň žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Podmienka poskytnutia dotácie:

v  Pre dieťa navštevujúce v šk. roku 2022/2023 posledný ročník MŠ - Vyplnenie a doručenie tlačiva návratky zákonným zástupcom dieťaťa. Na tlačivo návratky Vás poprosíme do horného pravého rohu napísať triedu a budovu, ktorú dieťa navštevuje. Termín na doručenie návratky je do 20. 04. 2023, do schránky na budove Pavla Horova 3 alebo osobne -  vedúcej školskej jedálne pani Lépešovej.

       Pre dieťa v poslednom ročníku MŠ, ktoré sa nestravuje v školskej jedálni zo zdravotných dôvodov, odovzdáte túto návratku. priamo vedúcej školskej jedálne. 

v  Pre deti (z horeuvedeného. bodu 2) ktoré žijú v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi/ŽM – doručenie Potvrdenia o poberaní príspevku Hmotnej núdze, resp. Potvrdenie o životnom minime. Pre rodiny s príjmom najviac vo výške životného minima – doručenie riadne vyplneného tlačiva Formulár na posúdenie príjmu domácnosti... Termín na doručenie potvrdení je do 20.04. 2023, do schránky na budove Pavla Horova 3 alebo osobne - vedúcej školskej jedálne pani Lépešovej.

 

Výška dotácie

Dotácia je schválená vo výške 1,40€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu.

ZVLÁŠŤ UPOZORŇUJEME!!! Že v prípade, keď sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti, neodoberie stravu a zo stravy nebolo odhlásené, zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto stravu v plnej výške uhradiť. 

Dotáciou nie sú hradené režijné náklady, ktoré zákonný zástupca dieťaťa uhrádza paušálne – 12€/ mesiac. 

V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni doteraz nestravovalo, je potrebné požiadať, aby bolo zaradené do zoznamu stravníkov (vedúcu školskej jedálne, pani Lépešovú). Termín najneskôr do 20.4.2023.

v  V prípade, ak nedoručíte návratku pre deti z bodu 1 a pre deti z bodu 2 potrebné doklady do 20.4.2023 do schránky na budove Pavla Horova 3 alebo osobne - vedúcej školskej jedálne pani Lépešovej, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu od 1.5.2023. Dotácia bude
poskytnutá až v mesiaci po odovzdaní žiadosti/dokladov. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

 

 

 

Špeciálny pedagóg

V  mestskej časti DNV začala pracovať školská špeciálna pedagogička. Našej MŠ je k dispozícii každý piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod.

V prípade potreby konzultácie môžete volať 0902 369 696.

 

Hudobné kurzy

hudobné kurzy

18.01.2017 18:56
"Hudobná škola Yamaha otvára v priestoroch našej materskej školy hudobné kurzy pre deti od 4-6 rokov. Kurzy budú vedené v skupinách s komunikačným jazykom slovenskym alebo nemeckým. Prihlasovanie prebieha online na www.artesia.sk, kde najdete podrobnejšie informácie a prihlasovací formulár na...

Dve nové triedy

Čitaj!

25.10.2015 11:32
Dve nové triedy MŠ P. Horova3 určené pre predškolákov. Naša mestská časť využila  možnosť  a požiadala  o dotáciu  zo štátnehoSR. Vypracovala a podala projekt so žiadosťou. Boli sme úspešní a dostali sme 42 000 € , ktoré nám boli poskytnuté  z dotačného rozpočtu  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskejrepubliky na rozšírenie kapacít materských škôl.Dotačná suma nebola  postačujúca,...

Fotky nových tried

Dopravná výchova

Problematika dopravnej výchovy MŠ

01.02.2015 15:21
Problematika dopravnej výchovy v MŠ, predovšetkým výchovy k dopravnej disciplíne, je veľmi náročná a zložitá.  Chodci a z chodcov práve deti sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky.  Deti z MŠ P. Horova 3 sa vďaka finančnej podpore zamestnaneckého projektu VW - Slovakia s názvom...

Nový katalóg

Staršie oznamy

V dňoch od 23.12.2021 do 7.1.2022 bude prevádzka v MŠ prerušená. Deti nastúpia do MŠ v pondelok 10.1.2022     S účinnosťou od 29.11.2021 sa podľa Rozhodnutia ministra školstva  z 25. novembra 2021 výchovno-vzdelávacia činnosť  uskutočňuje v materskej škole...

Staršie oznamy

Staršie oznamy

30.05.2024 23:14
Dávame do pozornosti rodičom, ktorých deti do 31.augusta 2023 dovŕšia šiesty rok veku, že sú povinní zo zákona prihlásiť svoje dieťa k zápisu do školy. Viac informácií k zápisu do škôl v zriaďovateľkej pôsobnosti DNV tu.    Deň...