Vitajte na stránkach našej materskej školy

 
 
 A K T U Á L N E     O Z N A M Y 

 

Vyzdvihnutie rozhodnutí

 

Rodičia, ktorí požiadali o umiestnenie svojho dieťaťa do našej škôlky na školský rok 2022/2023, si môžu vyzdvihnúť rozhodnutie v termíne od 6. júna  do 10. júna, osobne v budove MŠ Horova 3.

 

Pri vyzdvihnutí rozhodnutia je potrebné podpísať jeho prevzatie obidvoma rodičmi. Pokiaľ príde rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka prevziať jeden rodič, prinesie so sebou tlačivo „písomné vyhlásenie“, podpísané obidvoma zákonnými zástupcami.   

Tlačivo nájdete tu

 

                                                   

 

 

Na DEŇ DETÍ čaká naše deti v škôlke VEĽKÉ PREKVAPENIE

                                                   

Pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie: 

Písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
Písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,

Informovaného súhlasu zákonného zástupcu Informovany_súhlas_pokračovanie v plnení PPV.

Žiadosti o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania Žiadosť o pokračovanie PPV 

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy  vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebudú predložené všetky tri dokumenty, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné do MŠ  doručiť do  20. mája 2021

                                                   

 
 

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

                                                                   
                                                                  
 

Prijímanie detí do MŠ na školský rok 2022/2023

 

Vážení rodičia, v termíne od 2. mája do 6. mája 2022  môžete podávať žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej materskej školy.

-          Prednostne sa prijímajú: 

           - Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania 

             povinné (5-6 ročné deti)

-          - Deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca

-          - Deti, ktoré majú v DNV trvalý pobyt

Prihlášku nájdete tu: https://www.horova-slniecko.com/novinky/vsetky-tlaciva-/ ako „Tlačivá k prijatiu dieťaťa do MŠ.doc“

 

Potvrdené prihlášky vás prosíme podávať poštou na adresu: MŠ P. Horova 3, 841 07  Bratislava,

alebo  vhodiť do poštovej schránky pri vchode do MŠ P. Horova 3

 
 

                                          

                                    Vážení rodičia,

vzhľadom na uvoľnenie opatrení ohľadom ochorenia Covid-19, prevádzka materskej školy bude od  14.03.2022 opäť  

                                      v  čase od 6:30 hod. do 17:00 hod.

  
 
                                                      
 
Pomôžme deťom a našej materskej škole 2% z odvedených daní

 

Vážení rodičia,

Prosíme Vás o poukázanie sumy vo výške 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2021

Je to jednoduché a nič Vás to nestojí

Čo treba urobiť:

 1. Vyžiadať od zamestnávateľa „ Potvrdenie o zaplatení dane“
 2. Vyplniť vyhlásenie o poukázaní dane 

Tlačivá za fyzické osoby môžete doručiť do MŠ, zaslať poštou, alebo osobne na daňový úrad BA IV. Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava V.

Z poukázaných finančných prostriedkov by sme radi revitalizovali školský dvor pre Vaše deti.  

 

Potvrdenie  o zaplatení dane                                                                                                        

Vyhlásenie o poukázaní dane

                                                      Ď A K U J E M E

                                                                                      
 
 
 

V dňoch od 23.12.2021 do 7.1.2022 bude prevádzka v MŠ prerušená. Deti nastúpia do MŠ v pondelok 10.1.2022

 

 

S účinnosťou od 29.11.2021 sa podľa Rozhodnutia ministra školstva  z 25. novembra 2021 výchovno-vzdelávacia činnosť  uskutočňuje v materskej škole (prezenčne) a na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.

vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (25019)
 
Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.
 

Nakoľko sa epidemiologická situácia ohľadom ochorenia Covid-19 v Bratislavskom kraji zhoršuje a od 8.11.2021 bude okres v červenej farbe Covid automatu, čo je I. stupeň varovania, materská škola upravuje čas prevádzky, a to 

                          od 7,00 hod. do 17,00 hod.

 

Ďalšie opatrenia:

Meranie teploty deťom, povinné respirátory pre rodičov, vstup do budovy MŠ jednému rodičovi, zdržovať sa v priestoroch čo najkratší čas

Každý pondelok predkladá zákonný zástupca dieťaťa svojej pani učiteľke:

Vyhlásenie o bezpríznakovosti 

                                                                            

                                                                                      

Na naše deti sa opäť tešíme od štvrtka 2.9.2021

- Prevádka v MŠ je od 6.30 hod do 17.00 hod
- Príchod do MŠ je do 8 hod.- následne sa MŠ uzamyká
- Nové deti zadelené do tried: Žabky, Lienky, Mačiatka, Včielky, Žihadielka a    Hviezdičky začínajú adaptačným týždňom.prvý a druhý deň do 10.  hod.,       potom po dohode s pani učiteľkou podľa reakcie detí.
- Pri vstupe do budovy si zákonný zástupca dezinfikuje ruky a prekryje si       horné dýchacie  cesty.
- V budove sa zdržuje čo najkratšiu dobu
 

 

                       Čo potrebuje dieťa do škôlky:

- papučky

- náhradné oblečenie do skrinky

- pyžamo

- plastovú fľašku

Na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy prispieva rodič mesačne na jedno dieťa od 1.9.2021 sumou 

24,89 €

Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci poštovou poukážkou, alebo priamo na účet MŠ

SK 55 0200 0000 0020 4333 3154

 

Základné prevádzkové podmienky MŠ v školskom roku 2021/2022

Materská škola, P. Horova 3, Bratislava vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a Vyhláškami ÚVZ SR zverejnenými 12.8. 2021 → (Vyhláška_237, a Vyhlaška 239), ponúka prehľad opatrení v školskom roku 2021/2022

Materská škola sa riadi Školským semaforom (Školský semafor) ktorý zverejnilo MŠVVaŠ 17.8. 2021, ten je koncipovaný ako výstražný systém a zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v materskej škole. Je zadefinovaný v troch úrovniach.

♠ Deti materskej školy sa netestujú

♠ Deti materskej školy majú výnimku z povinnosti nosenia rúška

♠ Dospelé osoby nachádzajúce sa v priestoroch MŠ dodržiavajú hygienicko-epidemiologické opatrenia – prekrytie horných dýchacích ciest v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekciu rúk.

♠ Pri nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní  rodič predkladá písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti → (Vyhlásenie o bezpríznakovosti )

♠ Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou MŠ a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby.

♠ Pri príchode do MŠ prosíme využívať vchody podľa označenia tried.

♠ Na komunikáciu externých osôb s MŠ (riaditeľkou, učiteľkami) prosíme využívať dištančnú formu komunikácie (e-mail, písomne, telefonicky).

♠ V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na ochorenie Covid-19, alebo je u dieťaťa potvrdené ochorenie Covid-19, rodič bezodkladne informuje triednu učiteľku.

                                                         

Dotácia na školskú stravu od 1.9.2021

PROSÍME RODIČOV 5 ROČNÝCH DETÍ, KTORÉ OD ŠK.R. 2021/2022 BUDÚ PLNIŤ POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE, ABY ČO NAJSKÔR DORUČILI DO MŠ ČESTNÉ VYHLÁSENIE, AK MAJÚ ZÁUJEM O DOTÁCIU NA STRAVNÉ AJ O DVOJNÁSOBNÝ DAŇOVÝ BONUS → Čestne_vyhlásenie  V RIADKU KDE UVÁDZATE MENO DIEŤAŤA PROSÍME VPÍSAŤ AJ DÁTUM NARODENIA DIEŤAŤA.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE VLOŽTE DO SCHRÁNKY MATERSKEJ ŠKOLY, ALEBO HO NASKENOVANÉ POŠLITE NA mshorova@centrum.sk

Nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021 po novom ovplyvní novela zákona o dotáciách na stravu, ktorá nadobudla účinnosť 1.8.2021. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ňou zvýšilo doterajšiu sumu dotácie z 1,20 eur na 1,30 eur, a zároveň s ohľadom na novelu zákona o dani z príjmov upravili podmienky poskytovania dotácie na stravu.

Koho sa týka zvýšený daňový bonus a koho dotácia na stravu?

Nárok na pomoc vo forme obedov „zadarmo“ alebo zvýšeného daňového bonusu bude mať v novom školskom roku každé dieťa vo veku od 6 do 15 rokov. Deťom rodičov, ktorí nemajú nárok na zvýšený daňový bonus, poskytne ministerstvo dotáciu na stravu. 5-ročné deti môžu mať nárok na daňový bonus (ak príjem rodiča prevyšuje hranicu 3 738 €), ale aj na obed zadarmo. Pozor !!! pri dovŕšení 6 roku života dieťaťa, si rodič uplatní buď dotáciu na stravu, alebo daňový  bonus. Zdroj: MPSVR SR

Od šk. r. 2021/2022 je možné poskytnúť  dotáciu na stravu deťom:
• ak je rodina v hmotnej núdzi, alebo
• ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima, alebo
• ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní dane) nárok na daňový bonus
Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

• Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
• Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
• Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus: čestné vyhlásenie
Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť do MŠ, alebo vhodiť do poštovej schránky na bráne pri vstupe do MŠ P. Horova 3  

 cestne_vyhlasenie

                                                                    

Príspevok na dopravu pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu sa určujú podľa:
–  §4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a
–  smernice č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.

Dopravné sa týka :
–  detí materskej školy pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nemajú trvalý pobyt v Devínskej Novej Vsi. 

Žiadosti o finančné prostriedky na dopravné predkladá materská škola,  zriaďovateľovi. 

Materskej škole nahláste záujem o príspevok na dopravu aj s potrebnými údajmi (meno a priezvisko dieťaťa pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, spôsob dopravy, výška mesačných cestovných nákladov na autobusovú dopravu.

Prílohy:

– doklad dopravnej spoločnosti o výške ceny zľavnených cestovných lístkov, 

– potvrdenie od ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav dieťaťa  nedovoľuje prepravu do materskej školy prostredníctvom hromadnej dopravy (Čl. 3 ods. 6 písm. b) smernice č. 22/2021ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu).

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Vážení rodičia,

Na základe Rozhodnutia ministra školstva  č.: 2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021, v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 160, 169 a č. 176,

bude prevádzka Materskej školy obnovená od 12.4.2021 pre všetky deti bez ohľadu na to, či ide o deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. 

 
                                                                   
 
 

                 Prijímanie detí do MŠ na školský rok 2021/2022

 

- Prednostne sa prijímajú deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávnia povinné /5-6 ročné deti/

- Deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca

- Deti, ktoré majú v DVN trvalý pobyt

 

Žiadosti sa podávajú bez prítomnosti detí. Potvrdené prihlášky odporúčame podávať poštou na adresu MŠ P. Horova 3, 841 07 Bratislava, alebo osobne vhodiť do poštovej schránky pri vchode do MŠ P. Horova 3.

 
 

Oznámenie o prijímaní

 

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy  vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebudú predložené všetky tri dokumenty, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné do MŠ doručiť do  7. mája 2021

 

 

Dieťa plniace povinné predprimarne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku

 

Podľa školského zákona môže zákonný zástupca požiadať riaditeľku
materskej školy, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta.
Ide spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku v priebehu mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia v nasledujúcom školskom roku s vysokou pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa podľa § 19 ods. 4 školského zákona, pretože podľa § 60
ods. 1 školského zákona, môže byť na základné vzdelávanie výnimočne prijaté len dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak našu materskú školu už Vaše dieťa navštevuje, Vy ako zákonný zástupca požiadate riaditeľku o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku
do 1. augusta daného roku a riaditeľke MŠ predložíte:
♣ súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
♣ súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast→ Súhlas lekára s plnenia PPV pred dovŕšením 5 roku
Po predložení uvedených súhlasných vyjadrení riaditeľ ka MŠ zaznamená skutočnosť, že Vaše dieťa bude od nasledujúceho školského roku dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie, len v osobnom spise dieťaťa. O danej skutočnosti nevydáva žiadne rozhodnutie.

Ak ide o dieťa, ktoré v našej materskej škole ešte nie je prijaté, a Vy ako zákonný zástupca požiadate riaditeľku MŠ o prijatie svojho dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku do 31. augusta daného roku, takéto dieťa musí byť najskôr do danej materskej školy prijaté na základe žiadosti, ku ktorej priložíte potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, obsahujúce aj údaj o povinnom
očkovaní. 
Spolu so žiadosťou zároveň predložíte  aj žiadosť o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku do 31. augusta daného roku, a k nej priložíte:
súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
♣ súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
V tomto prípade riaditeľka MŠ, ak má voľnú kapacitu:
– vydá rozhodnutie o prijatí do materskej školy a
– zaznamená skutočnosť, že dané dieťa bude od nasledujúceho školského roku dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie, len v osobnom spise dieťaťa. O danej skutočnosti nevydáva žiadne rozhodnutie

 

Podľa školského zákona, formou individuálneho vzdelávania môže povinné predprimárne vzdelávanie plniť dieťa, ktorého:

⇒ zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole (nejde ale o dieťa ktoré má nepriaznivý zdravotný stav a preto sa nemôže zúčastňovať na edukačnom procese – je oslobodené od dochádzania do MŠ na PPV) → Súhlas lekára s individuálnym vzdelávaním zo zdravotných dôvod,
⇒ zákonný zástupca o to požiada materskú školu.

Každé dieťa, ktorého zákonný zástupca písomne požiada o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, musí:
byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy (ak do piateho roku veku nenavštevovalo našu materskú školu) alebo
– už byť dieťaťom kmeňovej materskej školy (ak ju už navštevuje pred tým, ako sa pre neho predprimárne vzdelávanie stane povinným).
Ak pôjde o dieťa, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole a jeho zákonný zástupca požiada kmeňovú materskú školu, do ktorej je dieťa vopred prijaté, o povolenie individuálneho vzdelávania, prílohou
k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa,
b) obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,
c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,
d) individuálny program vzdelávania vypracovaný v spolupráci s kmeňovou materskou školou, ktorý tvorí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa,
e) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie dieťaťa, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a doklady o splnení kvalifikačných predpokladov tejto osoby; ak sa individuálne vzdelávanie bude zabezpečovať v zariadení, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie tohto zariadenia,
f) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa.

Výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním dieťaťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona znáša zákonný zástupca.
Predprimárne vzdelávanie tohto dieťaťa zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa prostredníctvom:
a) osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, alebo
b) zariadenia podľa osobitného predpisu.
Zákonný zástupca je povinný v termíne určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť absolvovanie overenia osobnostného rozvoja svojho dieťaťa, ktoré má povolené individuálne vzdelávanie. Overenie osobnostného rozvoja tohto dieťaťa bude uskutočňovať kmeňová materská škola v priebehu februára príslušného školského roka, v ktorom dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie.  

 

Oslobodenie dieťaťa dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak Vaše dieťa, dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, avšak má nepriaznivý zdravotný stav, ktorý mu neumožní vzdelávať sa až do pominutia dôvodov, môžete ako zákonný zástupca požiadať riaditeľku spádovej materskej školy o oslobodenie od povinnosti dochádzať do materskej školy a k žiadosti
priložiť:
písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
– písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Následne, po predložení žiadosti spolu s požadovanými písomnými súhlasmi riaditeľ ka materskej školy rozhodne o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak
ide o povinné predprimárne vzdelávanie.
Dieťaťu, ktoré má vydané rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie sa neposkytuje žiadne vzdelávanie ani v materskej škole, ani individuálnym vzdelávaním, až do pominutia dôvodov,
pre ktoré došlo k oslobodeniu.

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                               

 

                                            Vážení rodičia


V tomto školskom roku vzhľadom na zlú pandemickú situáciu sa celoplošná 

depistáž nebude realizovať.

Deti, ktoré splňajú kritériá zaškolenia zaradené nebudú.
Pani učiteľky oslovia len rodičov detí, ktoré majú vývinové ťažkosti.
Rodič pred vyšetrením vyplní dokumenty a odošle pani učiteľkám
 
- informovaný suhlas:  informovaný_súhlas 2021


-anamnestiský dotazník: Anamnestický_dotazník 2021
 
O termíne vyšetrenia bude informovaný
 
Viac o depistážnom vyšetrení školskej zrelosti:

Depistážne_vyštrenie_školskej_zrelosti
                                                          
       

Pomôžme deťom a našej materskej škole 2% z odvedených daní.

 

Vážení rodičia

Prosíme Vás o poukázanie sumy vo výške 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2020

Je to jednoduché a nič Vás to nestojí

Čo treba urobiť:

 1. Vyžiadať od zamestnávateľa „ Potvrdenie o zaplatení dane“
 2. Vyplniť vyhlásenie o poukázaní dane /tlačivá nájdete na našej webovej stránke/

 

Tlačivá za fyzické osoby doručte do MŠ, prípadne poštou, alebo osobne na daňový úrad BA IV. Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava V.

Z poukázaných finančných prostriedkov by sme radi revitalizovali školský dvor pre Vaše deti.                                                                                                                 

 

Vyhlásenie o poukázaní dane

Potvrdenie o zaplatení dane

                                                                           Ďakujeme

                                                                                                                                 

 

Od 8.3.2021 bude prevádzka MŠ vo všetkých našich budovách nasledovne:

 • možnosť prezenčnej výučby v materskej škole bude zachovaná pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, 

 • aspoň jeden zákonný zástupca predkladá čestné prehlásenie o tom, že nemá možnosť vykonávať prácu z domácnosti,

 • v platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní, alebo doklad o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starší ako tri mesiace, len tento zákonný zástupca môže vstúpiť do priestorov materskej školy, 

 • naďalej ostáva dôrazne odporúčané nosenie rúšok u detí aj v interiéri Materskej školy,

 • príchod dieťaťa do Materskej školy je do 8:00 hod., následne sa priestory budovy dezinfikujú, preto prosíme o dodržanie tohto času.

 • Záujem o materskú školu od 8.3.2021 prosíme nahlásiť triednej pani učiteľke

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu: 18927.docx (24062)

 

                                                              

 

Z  dôvodu karantény bude budova MŠ na ulici P. Horova 3 mimo prevádzky od 21.2.2021 do 5.3.2021 vrátane

Od 1.3.2021 bude naša MŠ v plnej prevádzke v budovách na ulici J. Smreka 8 a P. Horova 16

18620.docx (22476) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti
 
                                                                                                                                                        
 

V budovách MŠ J. Smreka 8 a P. Horova 16  bude od 22.2.2021 do 28.2.2021 prevádzka v obmedzenom režime pre deti:

zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

 
                        18620.docx (22476) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Z  dôvodu karantény bude budova MŠ na ulici J. Smreka 8 mimo prevádzky v dňoch 8.2.2021 až 21.2.2021

Z  dôvodu karantény bude budova MŠ na ulici J. Smreka mimo prevádzky v dňoch 22.1.2021 až 31.1.2021

 

Vážení rodičia, prosíme o zaslanie odpovede z dotazníka na mailovú adresu MŠ: mshorova@centrum.sk, alebo triednej učiteľke

 
 

Vážení rodičia,

v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky, bude Materská škola od 11. januára 2021 otvorená pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Zamestnanci v odvetviach kritickej infraštruktúry sú všetci podľa zákona č.45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre, Smernice Rady 2008/114/ES o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr, na základe usmernení a vyhlášok vlády a ÚVZ v súvislosti s protipandemickými opatreniami k zabráneniu šírenia COVID-19. Pozornosť je nasmerovaná hlavne na rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícií, na vojakov, požiarnikov, pracovníkov pracujúcich v elektrárňach, predavačov potravín či drogérie a na tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu formou HO a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.

Prosíme preto o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Odpoveď prosíme obratom zaslať svojej pani učiteľke vo forme – meno dieťaťa, Vami označená odpoveď, ktorá opisuje aktuálny stav na vykonávanie pracovnej činnosti. (Napr. Jožko Mrkvička, a))

 Čestne prehlasujem, že obaja rodičia v čase od 11.1. 2021 do 15.1.2021 pracujeme:

 a/  v kritickej infraštruktúre,

      b/  formou Home office,

      c/  na pracovisku,

      d/  rodičovská dovolenka,

       e/  jeden z rodičov je nezamestnaný.

                                                                                                 

 

 

Prevádzka materskej školy je v čase vianočných prázdnin prerušená 

od 21.12.2020 do 8.1.2021

 

Prevádzka začína 11.1.2021

 

 

Postup prijímania detí do tried s nemeckým konceptom P. Horova 3, Bratislava – Devínska Nová Ves, šk. rok 2021/2022

 

 -  Prijímanie žiadostí: 25.1.- 29.1.2021 (akceptujú sa výlučne žiadosti podané v tomto termíne)

 -  Žiadosť je k dispozícií na https://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/Prihlaska-MS.pdf prípadne v MŠ  P.  Horova

 

  Podmienky prijatia do tried s nemeckým konceptom: 

 -  Žiadosť musí byť kompletne vyplnená (potvrdená lekárom, nie staršia ako mesiac) a zaslaná v stanovenom dátume 

    emailom na: nadacia@volkswagen.sk 

 -  Minimálny vek dieťaťa: 3 roky (k 1.9. daného roka)

 -  O prijatí rozhoduje poradie prijatia žiadosti do Nadácie

 -  Kapacita voľných miest je obmedzená (18 miest) 

 -  Uprednostnení budú súrodenci detí, ktorí triedy s nemeckým konceptom už navštevujú, resp. navštevovali

 -  Potvrdenie o prijatí dieťaťa bude zaslané emailom koncom apríla, rodičia musia potvrdiť nástup v priebehu mája

 -  Deti, ktoré triedy s nemeckým konceptom navštevujú, nemusia opätovne podávať prihlášku

 

          Vážení rodičia, dávame Vám do pozornosti 

Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (1. 11. 2020)

 
Usmernenie Spoločná zodpovednosť
 
Oznam k režimu vstupu osôb do budovy
 
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
   
 
 

Podľa § 3 ods. 1 Vyhlášky verejného zdravotníctva SR zverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 30.10.2020 je od  2.11.2020 do 9.11.2020 z dôvodu ochrany života a zdravia  zakázaný vstup do priestorov materskej školy bez preukázania sa negatívnym testom

-        Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť ostáva v domácej izolácii

-        Ak má rodič negatívny test, môže nosiť dieťa do MŠ

-        Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu MŠ a dieťa si nechá          doma 10 dní.

 

 

V dňoch 30.10.2020 a 2.11.2020 bude prerušená prevádzka MŠ z prevádzkových dôvodov

 

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte riaditeľku školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.

                        

                                                                    

 
Vážení rodičia,
Riaditeľstvo Materskej školy P. Horova 3, Bratislava v súčinnosti
s ROZHODNUTÍM MŠ SR , v súlade s opatrením Úradu verejného
zdravotníctva SR, ako aj pokynov zriaďovateľa MČ Bratislava –
Devínska Nová Ves s účinnosťou
od 2. septembra 2020 otvára MŠ P. Horova 3,
J. Smreka 8 a P. Horova 16.
Žiadame rodičov o dodržiavanie týchto podmienok:
-Ranný zdravotný filter / meranie teploty/
-Dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy
-Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch pohybuje
vždy s rúškom
-Čas zdržiavania sa osôb v materskej škole sa obmedzí na
minimum.
-Dieťa sprevádza len jedna osoba
-Materská škola v prípade podozrenia na akútne ochorenie
/nielen na COVID-19/, dieťa nepreberie
-Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa čestné prehlásenie
a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni
písomné vyhlásenie o tom, že dieťa nemá príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia. Tlačiva sú na
stránke www. horova-slnieck.com
-Rodič zabezpečí rezervné rúško pre svoje dieťa do jeho skrinky
-Zákaz nosenia hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia
do materskej školy
 
riaditeľka MŠ

   Vážení rodičia,  

 

Riaditeľstvo Materskej školy P. Horova 3, Bratislava v súčinnosti

s Rozhodnutím MŠ SR , v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj pokynov zriaďovateľa MČ Bratislava – Devínska Nová Ves s účinnosťou od 2. septembra 2020 otvára MŠ P. Horova 3, J. Smreka 8 a P. Horova 16. Žiadame rodičov o dodržiavanie týchto podmienok:

-Ranný zdravotný filter / meranie teploty/

-Dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy

-Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch pohybuje vždy s rúškom

-Čas zdržiavania sa osôb v materskej škole sa obmedzí na minimum.

-Dieťa sprevádza len jedna osoba

-Materská škola v prípade podozrenia na akútne ochorenie /nielen na COVID-19/, dieťa nepreberie

-Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa čestné prehlásenie a po každom prerušení dochádzky v       trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa nemá príznaky prenosného ochorenia a nemá         nariadené   karanténne opatrenia. Tlačiva sú nastránke www. horova-slniecko.com

 -Rodič zabezpečí rezervné rúško pre svoje dieťa do jeho skrinky

-Zákaz nosenia hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia do materskej školy

 

 

                                    Čo potrebuje dieťa do škôlky:

- papučky

- náhradné oblečenie do skrinky

- pyžamo

- 1 rúško

- plastovú fľašku

- vyplnený zdravotný dotazník

- vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

Úhrady za MŠ:

- školné mesačne 24,50 EUR

- stravné 1,54 EUR na deň

- poštové poukážky budú vystavené v prvých dvoch       týždňoch školského roka

 

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docx (15317)

Zdravotný dotazník.docx (21726)

 

 

 

Rozhodnutia o prijatí   dieťaťa  na  školský rok 

2020 / 2021

sa vydávajú v čase od 29.6.2020 do 3.7.2020

priebežne počas dňa od 8,00 hod. do 15,00 hod.    

          

   

Od pondelka 15.6.2020 je materská škola v čase 

od 6,30 hod. do 16,30 hod. 

v plnej prevádzke

 
 

 

Vážení rodičia,

robíme prieskum, ktoré deti budú navštevovať MŠ v obmedzenom prázdninovom režime v mesiacoch

júl- august 2020.  

Kto potrebuje svoje dieťa umiestniť do MŠ, prosím túto skutočnosť nahlásiť  svojim triednym učiteľkám. Na základe prieskumu Vám bude oznámená prevádzka MŠ počas leta.

                                                                              

 

Vážení rodičia,

od 1.6.2020 za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení   z dôvodu prevencie šírenia pandémie COVID 19 bude MŠ v prevádzke s nasledovnými pravidlami:

 • Rodičia dajú dieťaťa do MŠ dobrovoľne, tí ktorí nedajú dieťa do MŠ budú mať naďalej  nárok na OČR

 • Deti budú rozdelené do skupín max.  po 15 detí (skupiny sa nebudú meniť, iba ak ich počet výrazne poklesne)

 • Prevádzka MŠ bude max. 9 hodín denne  a to od: 7,00 hod. do 16.00 hod. 

 • Pri hrách zabezpečia  učiteľky  dostatočnú vzdialenosť medzi deťmi  (túto skutočnosť sa nám úplne nepodarí naplniť)

 • Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a podpíše Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (doklady si stiahne pred nástupom dieťaťa do MŠ z webového sídla: horova-slniecko.com, podpísané a s dátumom nástupu dieťaťa do MŠ ich odovzdá  učiteľke.

 • MŠ do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie, ani   krúžkovú  činnosť

 • Dobrovoľná účasť detí v MŠ - neumožňuje MŠ pokračovať vo vzdelávaní podľa Školského vzdelávacieho programu, budeme upevňovať kľúčové kompetencie detí  potrebné  pre úspešne zvládnutie vzdelávania v ZŠ, náležitú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov, efektívne umývanie rúk pred stolovaním, ktorý zamedzuje prenosu  nákazy. V závislosti od počasia budú aktivity s deťmi realizované v exteriéri

 • Zamestnanci MŠ pred nástupom do práce vyplnia dotazník o svojom zdravotnom stave, tí  ktorí patria k rizikovým skupinám: tehotné ženy, osoby nad 60 rokov, osoby s oslabenou imunitou, chronickou respiračnou chorobou a iné.. zvážia svoj  zdravotný stav  a z tohto dôvodu sa môže stať, že deti nebudú mať svoju učiteľku

 • Každé ráno budú deti pri vstupe do MŠ prechádzať zdravotným filtrom a meraním teploty

 • Zákaz nosenia ovocia a hračiek z domu 

 • Deti v rámci svojej skupiny nemusia nosiť rúška

 • Rodičia pri vstupe do MŠ majú rúška, dezinfikujú si ruky, najviac sa môžu v MŠ zdržať 10 minút. Ďalej  zabezpečia deťom dve rúška  a pitný režim vodu vo fľaši, ktorú si dieťa berie na dvor a následne  domov na dezinfekciu

 • Pedagogickí zamestnanci pri výučbe detí môžu mať ochranný štít, pri iných  činnostiach sú povinné rúška

 • Nepedagogickí zamestnanci  budú nosiť rúško, alebo ochranný štít

 • Priestory a hračky budú pravidelne dvakrát za deň dôkladne dezinfikované

 • Deti s poruchami stravovania si môžu priniesť stravu z domu v označených nádobách

 • Z kapacitných dôvodov  (15 detí na triede) deti, ktoré majú maminy na MD nastúpia do MŠ až v septembri 2020.

 

Prehlásenie zák. zást..docx (17820)

 
 
 
 

 

 

Informácie o zápise detí do MŠ na školský rok 2020/2021

 
                                              predprimárne_žiadosti2020
 
                                              oznámenie.pdf
   
 
 
  
 
 
 

Vážení rodičia,

Od 10.3.2020 do odvolania, zatvárame všetky Základné a Materské školy, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť.

 

 

V súvislosti s aktuálnymi udalosťami, s potvrdením prítomnosti koronavírusu na Slovensku, konkrétne v okolí Malaciek vydávame nariadenie rodičom dochádzajúcich práve z regiónu Záhoria

/ Malacky a okolie Malaciek/, aby si svoje deti od 9.3.2020 dočasne nechali v domácom prostredí. Odporúčanie sa týka zatiaľ do konca týždňa.

Zároveň aj deti, ktoré majú doma mamy na materskej dovolenke zostanú doma v domácom prostredí. V MŠ je zvýšená koncentrácia ľudí, čo predstavuje zvýšené riziko šírenia nákazy.

Na základe opatrenia vydaného Magistrátom hlavného mesta Bratislava, RÚVZ, MŠVV a zriaďovateľom našej MČ BA Devínska Nová Ves naša materská škola prijala ďalšie opatrenia na zníženie rizika šírenia koronavírusu. Rušia sa bezodkladne hromadné akcie a to: športové kurzy, krúžková činnosť kulturné podujatia výleta, poníky.

Ďakujeme, že nepodceňujete toto riziko

V prípade, akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na

tel.č. 0905 813 927

 

                                                              Mgr. Iveta Pillanková

                                                                riaditeľka MŠ

 
 
 
 
 
 
 

Pomôžme deťom a našej materskej škole 2% z odvedených daní.

Je to jednoduché a nič Vás to nestojí

  Čo treba urobiť:

 
 1. Vyžiadať od zamestnávateľa „ Potvrdenie o zaplatení dane“
 2. Vyplniť vyhlásenie

-      údaje o daňovníkovi

-      vypočítať 2% zaplatenej dane

-      údaje o prijímateľovi:       

17. Slovenská rada rodičovských združení- Rodičovské združenie pri Materskej škole

                    18.  Pavla Horova 3, 841 07 Bratislava

       16.  Občianské združenie

       IČO: 173196170920

Tlačivá za fyzické osoby doručte do konca marca 2020 do MŠ, prípadne do konca apríla poštou, alebo osobne na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf (135902)

                                                                      Ďakujeme                     

 

                                         

 

 

Postup prijímania detí do tried s nemeckým konceptom

Postup prijímania detí do

tried s nemeckým konceptom

P. Horova 3, Bratislava Devínska Nová Ves, šk. rok 2020/2021

-

P rijímanie žiadostí: 27.1. 31.1.2020 akceptujú sa výlučne žiadosti podané v tomto termíne

-

Žiadosť je k dispozícií na https:// www.nadacia volkswagen.sk/wp content/uploads/Prihlaska MS.pdf

prípadne

v MŠ P. Horova

-

Podmienky prijatia do tried s ne m eck ý m konceptom

-

Žiadosť musí byť kompletne vyplnená (potvrdená lekárom, nie staršia ako mesiac) a zaslaná v

stanovenom dátume emailom na: nadacia @volkswagen.s k

-

Minimálny vek dieťaťa: 3 roky (k 1.9. daného roka)

-

O prijatí rozhoduje poradie prijatia žiadosti do Nadácie

-

Kapacita voľných miest je obmedzená (18 miest)

-

Uprednostnení budú súrodenci detí, ktorí triedy s nemeckým konceptom už navštevujú, resp.

navštevovali

-

Potvrdenie o prijatí dieťaťa bude zaslané poštou koncom apríla, rodičia musia potvrdiť nástup v

priebehu apríla

-

Deti , ktoré triedy s nemeckým konceptom navštevujú, nemusia opätovne podávať prihlášku

P. Horova 3, Bratislava Devínska Nová Ves, šk. rok 2020/2021

 

 

- Prijímanie žiadostí: 27.1. -  31.1.2020 akceptujú sa výlučne žiadosti podané v tomto termíne

 

- Žiadosť je k dispozícií na https:// www.nadacia volkswagen.sk/wp content/uploads/Prihlaska MS.pdf prípadne v 

  MŠ P. Horova 

  

- Podmienky prijatia do tried s nemeckým konceptom

 

- Žiadosť musí byť kompletne vyplnená (potvrdená lekárom, nie staršia ako mesiac) a zaslaná v stanovenom

  dátume emailom na: nadacia @volkswagen.s k

 

- Minimálny vek dieťaťa: 3 roky (k 1.9. daného roka)

 

- O prijatí rozhoduje poradie prijatia žiadosti do Nadácie

 

- Kapacita voľných miest je obmedzená (18 miest)

 

- Uprednostnení budú súrodenci detí, ktorí triedy s nemeckým konceptom už navštevujú, resp. navštevovali

 

- Potvrdenie o prijatí dieťaťa bude zaslané poštou koncom apríla, rodičia musia potvrdiť nástup v priebehu apríla

 

-  Deti , ktoré triedy s nemeckým konceptom navštevujú, nemusia opätovne podávať prihlášku

 

R O Z H O D N U T I A

o prijatí dieťaťa na školský rok 2019/2020 sa vydávajú v dňoch 10.6. - 14.6.2019

priebežne počas dňa od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 16,00 hod. do 17,30 hod.

 
 

 

 

Pomôžme deťom a našej materskej škole 2% z odvedených daní.

Je to jednoduché a nič Vás to nestojí

  Čo treba urobiť:

 

 1. Vyžiadať od zamestnávateľa „ Potvrdenie o zaplatení dane“
 2. Vyplniť vyhlásenie

-      údaje o daňovníkovi

-      vypočítať 2% zaplatenej dane

-      údaje o prijímateľovi:        Slovenská rada rodičovských združení,             

                                                        Rodičovské združenie pri Materskej škole

                                                                      P.Horova 3, 841 07 Bratislava

                                                        Občianské združenie

                                                        IČO: 173196170920

Tlačivá za fyzické osoby doručte do konca marca 2019 do MŠ, prípadne do konca apríla poštou, alebo osobne na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf (144838)

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf (82891)

 

                                                                      Ďakujeme                                              

 

 

 
 

O Z N A M Y

 
 

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2019/2020 sa v zmysle Oznámenia starostu MČ Bratislava - DNV 

uskutoční v termíne od 2.5.2019 do 31.5.2019

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí,sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, v zmysle §59 ods.1 školského zákona budú prijímať:

a) spravidla deti vo veku 3 rokov do 6 rokov ich veku

b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku   (deti, ktoré do 31.8.2019 dovŕšia 5 rokov)                                        

c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

Viac informácií nájdete na Oznámení o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, ktoré sa nachádza vo vstupnej časti MŠ, 

telefonicky alebo osobne v MŠ P. Horova 3 Bratislava.

 
 
 
 

Informácie a žiadosť o prijatie dieťaťa do tried s nemeckým konceptom v školskom roku 2019/2020 nájdete na:

 

informácie.pdf (182032)

žiadosť o prijatie.pdf (161813)

 
 
 
 
 
 
 
 

Školský rok 2018/2019 začína 3.9.2018, zoznamy detí budú vyvesené od 27.8.2018

 

Nové deti začínajú adaptačný proces prvý deň 2 hod., ďalšie dni podľa dohovoru s p. učiteľkou v triede. 

Deti si prinesú prezuvky a náhradné oblečenie do skrinky (spodné prádlo, ponožky, tričko, tepláčiky) + úsmev na tváričke

                                                             

R O Z H O D N U T I A

o prijatí dieťaťa na školský rok 2018/2019

 

sa vydávajú v termíne od 13.6.2018 do 22.6.2018

priebežne počas dňa, v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.

 
 
 
 
 

 

Pomôžme deťom a našej materskej škole 2% z odvedených daní.

Je to jednoduché a nič Vás to nestojí

  Čo treba urobiť:

 1. Vyžiadať od zamestnávateľa „ Potvrdenie o zaplatení dane“
 2. Vyplniť vyhlásenie

-      údaje o daňovníkovi

-      vypočítať 2% zaplatenej dane

-      údaje o prijímateľovi:        Slovenská rada rodičovských združení,             

                                                        Rodičovské združenie pri Materskej škole

                                                                      P.Horova 3, 841 07 Bratislava

                                                        Občianské združenie

                                                        IČO: 17319617920

Tlačivá za fyzické osoby doručte do konca marca 2018 do MŠ, prípadne do konca apríla poštou, alebo osobne na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

 

                                                                      Ďakujeme                                              

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (149724)

potvrdenie-dan 2017.pdf (141057)

      

             

OZNAM O NÁSTUPE NOVÝCH DETÍ

Nakoľko sa  mierne predĺžil termín ukončenia stavebných prác prístavby novej triedy, nástup nových detí je 29.1.2018 - trieda Motýliky.

Do MŠ dieťa potrebuje prezuvky a náhradné veci na oblečenie.

Prvý deň je adaptácia 2 hodiny, ostatné individuálne podľa potreby dieťaťa.

 
 
 
 

POSTUP PRIJÍMANIA DETÍ DO "NEMECKÝCH TRIED" šk. rok 2018/2019

 • Prijímanie žiadostí: 22.1.2018 - 26.1.2018 (akceptujú sa výlučne žiadosti podané v tomto termíne)

 • Žiadosť je k dispozícii na https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/bilingvalna-vychova-v-rannom-veku/ prípadne v MŠ P. Horova 

 • Žiadosť musí byť kompletne vyplnená (potvrdená lekárom, nie staršia ako mesiac) a zaslaná v stanovenom dátume  emailom na: alexandra.pappova@autovision.sk

 • Deti, ktoré "nemecké triedy" navštevujú, nemusia opätovne podávať prihlášku

 • Minimálny vek dieťaťa: 3 roky (k 1.9. daného roka)

 • Potvrdenie o prijatí dieťaťa bude zaslané poštou koncom marca, rodičia musia potvrdiť nástup v priebehu apríla 

                         

 

    O Z N A M

 

V súvislosti s výskytom žltačky typu A v Bratislavskom kraji a na základe upozornenia RÚVZ Vás žiadame o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.

V prípade výskytu žltačky typu A v rodine treba ihneď upovedomiť triedne učiteľky a vedenie MŠ.

 
 
 
 
                                                                       

 

Prosíme rodičov predškolákov z budovy J. Smreka 8, ktorí 31.8.2017 ukončili návštevu našej materskej školy, aby na mailovú adresu vedúcej školskej jedálne: 

lepesovaz@gmail.com, alebo osobne,

oznámili číslo účtu, na ktorý im môže zaslať vzniknutý preplatok za stravu v školskom roku 2016/2017.

                                                                                                                                                     Ďakujeme za pochopenie

 

Vážení rodičia, milí priatelia,

naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste poukázaním svojich 2% z dane podporili našu materskú školu.

Vaše príspevky použijeme na skvalitnenie vybavenia materskej školy v prospech Vašich detí.

 

Špeciálny pedagóg

V  mestskej časti DNV začala pracovať školská špeciálna pedagogička. Našej MŠ je k dispozícii každý piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod.

V prípade potreby konzultácie môžete volať 0902 369 696.

 

Hudobné kurzy

hudobné kurzy

18.01.2017 18:56
"Hudobná škola Yamaha otvára v priestoroch našej materskej školy hudobné kurzy pre deti od 4-6 rokov. Kurzy budú vedené v skupinách s komunikačným jazykom slovenskym alebo nemeckým. Prihlasovanie prebieha online na www.artesia.sk, kde najdete podrobnejšie informácie a prihlasovací formulár na...

Dve nové triedy

Čitaj!

25.10.2015 11:32
Dve nové triedy MŠ P. Horova3 určené pre predškolákov. Naša mestská časť využila  možnosť  a požiadala  o dotáciu  zo štátnehoSR. Vypracovala a podala projekt so žiadosťou. Boli sme úspešní a dostali sme 42 000 € , ktoré nám boli poskytnuté  z dotačného rozpočtu  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskejrepubliky na rozšírenie kapacít materských škôl.Dotačná suma nebola  postačujúca,...

Fotky nových tried

Dopravná výchova

Problematika dopravnej výchovy MŠ

01.02.2015 15:21
Problematika dopravnej výchovy v MŠ, predovšetkým výchovy k dopravnej disciplíne, je veľmi náročná a zložitá.  Chodci a z chodcov práve deti sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky.  Deti z MŠ P. Horova 3 sa vďaka finančnej podpore zamestnaneckého projektu VW - Slovakia s názvom...

Úhrada príspevkov za dochádzku

TU !!!

05.10.2014 18:11
Na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť prispieva mesačne na 1 dieťa 16,30 €. Výška príspevkov je určená MZ MČ BA, DNV vo VZN č. 4. Termín vyberania príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v MŠ je najneskôr do 10....

Školský rok 2014 - 2015

Školský rok 2014 - 2015 začína 2.9.2014 !

28.08.2014 17:46
  Nástup detí do MŠ je od 6:30 do 8:00 hod.  !  Nové deti začínajú adaptačný program prvý deň 2 hod. ďalšie dni podľa dohovoru s p. učiteľkou na triede.  Deti si prinesú prezúvky a náhradné oblečenie do skriniek ( spodne prádlo, ponožky, tričko, tepláčiky) + úsmev na...

Jedálny lístok na marec 2022

Jedálny lístok od 28.03. - 01.04.

23.03.2022 13:10
jedálny lístok pre všetky budovy

Nový katalóg

Neboli nájdené žiadne záznamy.