A K T U Á L N E     O Z N A M Y 

Pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania

 

 

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie: 

  1. Písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
  2. Písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast → Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
  3. Informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami) → Informovany_súhlas_pokračovanie v plnení PPV.
  4. Žiadosti o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania →Žiadosť o pokračovanie PPV

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy  vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebude predložená žiadosť spolu so všetkými troma dokumentami, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné do našej MŠ doručiť do 31. mája 2024. 

Prijímanie detí na ŠKOLSKÝ ROK  2024/2025 

Dovoľujeme si rodičov upozorniť, že pri rozhodnutí o prijatí dieťaťa do našej MŠ sa nebude brať do úvahy poradie podaných prihlášok. 

 

Vážení rodičia, na základe Oznámenia MČ DNV môžete podávať žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej MŠ v termíne:

 od 2. mája do 10. mája 2024

 Prednostne sa prijímajú: 

- Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.)

- Deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca

 

Podávanie žiadostí JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ elektronicky, AJ prostredníctvom tlačiva, nasledovne: 

1. V termíne od 2. do 10. mája vyplníte na základe POKYNOV údaje do elektronickej prihlášky, ktorá bude aktivovaná tu: https://www.moja.skolanawebe.sk/skola/horova-slniecko (alebo klik na ikonu prihlášky nad aktuálnymi oznamami). 

2. a zároveň v tom istom termíne podáte tlačivo žiadosti do našej Materskej školy takto: 

Riadne vyplnené Žiadosti o prijatie do MŠ, podpísané obidvomi zákonnými zástupcami* (ak sa nedohodnú inak**) a potvrdené lekárom vás prosíme podávať jedným zo spôsobov:  

ü  odoslať poštou na adresu: MŠ P. Horova 3, 841 07  Bratislava

ü  vhodiť do poštovej schránky pri vchode do MŠ P. Horova 3

**Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 2).

 

* Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: - jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu), - jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo - vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 1)

Zároveň žiadame zákonných zástupcov detí, ktorí si podávajú žiadosť v našej materskej škole, aby nás informovali o prijatí ich dieťaťa do inej materskej školy, do ktorej tiež podávajú žiadosť. Túto informáciu prosíme napísať na náš e-mail: prihlaska.horova@gmail.com

Aktuálne VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ DANE si tu môžete stiahnuť

Depistáž školskej pripravenosti v našej materskej škole

 

Aj tento rok čaká naše deti depistáž, ktorá bude realizovaná v budove našej materskej školy.  Týka sa detí v posledných ročníkoch MŠ,  ktoré k 31. augustu 2024 dovŕšia šiesty rok života a v septembri by mali ísť do školy.  Deti, ktoré spĺňajú kritériá pre zaškolenie do vyšetrení zaradené nebudú, taktiež ani deti s odloženou školskou dochádzkou, pokiaľ o to rodič nepožiada. Oslovení budú najmä rodičia detí, ktoré majú vývinové ťažkosti. 

 Oslovený rodič pred vyšetrením vyplní dokumenty:  Anamnestický dotazník. a Informovaný súhlas.

Depistáž sa v našej škôlke uskutoční v mesiaci február a marec. 

 

Depistáž uskutočňujú pracovníci CPP Fedáková 3, Bratislava. Po vyšetrení doručia do MŠ písomne spracované výsledky pre rodičov. Viac sa o depistáži školskej pripravenosti dozviete na nástenkách tried Vašich detí.

Internet: www.psychologickeporadenstvo.sk, Mail: poradenstvoba4@gmail.com, Telefón: 02/64288090

     

DOTÁCIA  NA  STRAVU  predĺžená do konca šk. roka, novú žiadosť podávať netreba
 
Oznamujeme rodičom, že vláda schválila dotáciu na stravu pre deti, ktoré sú oficiálne predškolákmi v tomto školskom roku. 
Dotácia bude naďalej poskytovaná do konca školského roka všetkým predškolákom, ktorí si už v tomto školskom roku podali žiadosť a akutálne poberajú dotáciu. Ich žiadosť je stále platná a novú žiadosť si rodičia detí podávať NEBUDÚ. 
Dotácia sa im automaticky predĺži do konca školského roka 23/24. 

Vianočné prázdniny

Oznamujeme rodičom, že od tohoto piatka 22. decembra bude škôlka zatvorená až do 7. januára. 

Na detičky sa tešíme po prázdninách 8. januára 2024

Želáme Vám krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov.

 

Mesačné poplatky za Materskú škôlku

 
Prosíme rodičov, aby najneskôr do 10. dňa v mesiaci uhradili: 
 
  • Poplatok za školné vo výške: 50 € na jedno dieťa,  výška poplatku na druhé dieťa je 40€, na tretie dieťa je 30€ s podmienkou, že všetky deti aktuálne navštevujú našu materskú školu. Poplatok prosíme uhrádzať  bankovým prevodom na účet  MŠ:IBAN: SK 55 0200 0000 0020 4333 3154
  • Poplatok za stravu - informácie o konkrétnej sume potrebnej na úhradu si každý rodič kontroluje sám vo webovej jedálni, na účte svojho dieťaťa
Úhrady sa hradia dopredu, tzn. do 10. dňa v mesiaci za aktuálne prebiehajúci mesiac (napr. za mesiac október do 10. októbra). Informáciu o úhrade školného prosíme odovzdať pani učiteľkám v triede Vášho dieťaťa do 20. dňa každého mesiaca.
 
Milí rodičia, v tomto čase už viete, ktorú triedu bude Vaše dieťa navštevovať. Dieťatko bude navštevovať budovu, na ktorej ste na vyvesenom zozname našli jeho meno. Pre lepšiu orientáciu v budovách našej škôlky a informáciu o vstupoch pre jednotlivé triedy kliknite sem: 
 
Hlavný vchod budovy Pavla Horova 3: hlavný vchod.jpg (638×1237) (clvaw-cdnwnd.com)
Hlavný vchod budovy Pavla Horova 16: vchod MŠ Pavla Horova 16.JPG (1440×960) (clvaw-cdnwnd.com)
 
 

Postup pri registrácii na www.jedalen.sk.

 

Schválená dotácia na stravu pre oficiálnych predškolákov a deti v Hmotnej núdzi v školskom roku 2023/2024 - POZOR! JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ ŽIADOSŤ DO 30.06.2023!!

viac informácií a žiadosť na stiahnutie tu: DOTÁCIA NA STRAVU OD 01.09.2023 :: horova-slniečko (horova-slniecko.com)
 

Úhrada školného a stravy za letné prázdniny

Žiadame rodičov, ktorých deti budú počas prázdnin chodiť do našej materskej školy, aby 
do 30.06.2023 uhradili školné za mesiace, ktoré bude ich dieťa škôlku navštevovať počas letných prázdnin. 
Úhrada stravy počas letných prázdnin do 15.07.2023 - podľa inštrukcií tu: Inštrukcie k platbám počas letných prázdnin
 

Hľadáme pani učiteľku nemčiny 

 

Mladšie ako 5 ročné dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2023/2024

 
Podľa najnovších informácií - s účinnosťou od 1. septembra 2023, BOLA schválená novela školského zákona, kedy už nie je možné zaradiť ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie (tzn. ako predškoláka) žiadne dieťa, ktoré nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta 2023. informacia
 
 

Odhlasovanie detí zo stravy počas letných prázdnin

 
Vedúca školskej jedálne informuje, že vo webovej jedálni sa jedálne lístky za júl a august objavia koncom mesiaca jún. Odvtedy bude možné dieťa odhlásiť z letnej stravy.  Prosíme aj rodičov, ktorí neplánujú umiestniť svoje dieťa počas letných prázdnin v našej materskej škole, aby odhlásili svoje deti z letnej stravy. 
Viac informácií sa dozviete v Ozname vedúcej školskej jedálne a čísla účtov pre letné platby tu

 
 
Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

Oznamujeme rodičom, že jednotlivé budovy škôlky budú počas letných prázdnin otvorené nasledovne: 
 
Jána Smreka 8 - len od 03. júla do 28. júla
Pavla Horova 3 - len od 31. júla do 25. augusta
Pavla Horova 16 - počas celých prázdnin zavretá
 
V dňoch od 28. augusta do 31. augusta je Materská škola zatvorená z dôvodu prípravy na nový školský rok
 
Prosíme rodičov, aby do 10.júna nahlásili potrebu umiestnenia dieťaťa počas letných prázdnin v MŠ, priamo triednym učiteľkám. 
 
Zároveň prosíme nezamestnané maminy a mamičky na MD, aby si deti počas prázdnin nechali doma. 
 
 

Riadna prevádzka v MŠ začína dňa 4. septembra 2023. 

 

 

Vyzdvihnutie rozhodnutí

 

Rodičov, ktorí požiadali o umiestnenie svojho dieťaťa do našej škôlky na školský rok 2023/2024 prosíme, aby si OSOBNE prišli vyzdvihnúť rozhodnutie v termíne od 29. mája  do 02. júna, v čase od 8:00 do 12:00, v budove MŠ Horova 3.

Pri vyzdvihnutí rozhodnutia je potrebné podpísať jeho prevzatie obidvoma zákonnými zástupcami. Pokiaľ sa rodičia dohodnú na prevzatí rozhodnutia jedným zákonným zástupcom, prinesú tlačivo "Písomné vyhlásenie" podpísané obidvoma zákonnými zástupcami so sebou.  
* Ak toto tlačivo rodič priložil k žiadosti o prijatie, túto skutočnosť máme zaevidovanú a nové tlačivo vypisovať netreba.  ("Písomné vyhlásenie").

 

Pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania

 

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie: 

Písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

Písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast → Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

Informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami) → Informovany_súhlas_pokračovanie v plnení PPV.

Žiadosti o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania Žiadosť o pokračovanie PPV

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy  vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebude predložená žiadosť spolu so všetkými troma dokumentami, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné do našej MŠ  doručiť do  30. mája 2023

 

Prijímanie detí na ŠKOLSKÝ ROK  2023/2024

 

Vážení rodičia, na základe Oznámenia MČ DNV môžete podávať žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej MŠ v termíne:

 od 2. mája do 5. mája 2023

 Prednostne sa prijímajú: 

- Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (Pre dieťa, ktoré dosiahne päť        rokov veku do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.)

- Deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca

Riadne vyplnené Žiadosti o prijatie do MŠ, podpísané obidvomi zákonnými zástupcami* (ak sa nedohodnú inak**) a potvrdené lekárom vás prosíme podávať jedným zo spôsobov:  

ü  odoslať poštou na adresu: MŠ P. Horova 3, 841 07  Bratislava

ü  vhodiť do poštovej schránky pri vchode do MŠ P. Horova 3. 

**Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 2).

 

* Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: - jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu), - jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo - vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 1)

Zároveň žiadame zákonných zástupcov detí, ktorí si podávajú žiadosť v našej materskej škole, aby nás informovali o prijatí ich dieťaťa do inej materskej školy, do ktorej tiež podávajú žiadosť.

mslniecko.cms.webnode.sk/skolska-jedalen/informacie/ - prečítajte si aktuálne informácie ohľadom odhlasovania Vašich detí zo stravy počas prázdnin
 

Dotácia na stravu od 01.05. 2023 pre predškolákov a deti v HN/ŽM

 

S účinnosťou od 1.5.2023 môžu rodičia detí, ktoré sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň odoberajú stravu požiadať o poskytnutie dotácie na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so stravovaním svojho dieťaťa v našej školskej jedálni.

Poskytnutie dotácie sa týka len:

1.      1. Detí v poslednom ročníku MŠ, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odoberajú stravu/resp. sa nestravujú v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo.

2.      2. Dieťaťa, ktoré nie je v poslednom ročníku MŠ a zároveň žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Podmienka poskytnutia dotácie:

v  Pre dieťa navštevujúce v šk. roku 2022/2023 posledný ročník MŠ - Vyplnenie a doručenie tlačiva návratky zákonným zástupcom dieťaťa. Na tlačivo návratky Vás poprosíme do horného pravého rohu napísať triedu a budovu, ktorú dieťa navštevuje. Termín na doručenie návratky je do 20. 04. 2023, do schránky na budove Pavla Horova 3 alebo osobne -  vedúcej školskej jedálne pani Lépešovej.

       Pre dieťa v poslednom ročníku MŠ, ktoré sa nestravuje v školskej jedálni zo zdravotných dôvodov, odovzdáte túto návratku. priamo vedúcej školskej jedálne. 

v  Pre deti (z horeuvedeného. bodu 2) ktoré žijú v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi/ŽM – doručenie Potvrdenia o poberaní príspevku Hmotnej núdze, resp. Potvrdenie o životnom minime. Pre rodiny s príjmom najviac vo výške životného minima – doručenie riadne vyplneného tlačiva Formulár na posúdenie príjmu domácnosti... Termín na doručenie potvrdení je do 20.04. 2023, do schránky na budove Pavla Horova 3 alebo osobne - vedúcej školskej jedálne pani Lépešovej.

 

Výška dotácie

Dotácia je schválená vo výške 1,40€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu.

ZVLÁŠŤ UPOZORŇUJEME!!! Že v prípade, keď sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti, neodoberie stravu a zo stravy nebolo odhlásené, zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto stravu v plnej výške uhradiť. 

Dotáciou nie sú hradené režijné náklady, ktoré zákonný zástupca dieťaťa uhrádza paušálne – 12€/ mesiac. 

V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni doteraz nestravovalo, je potrebné požiadať, aby bolo zaradené do zoznamu stravníkov (vedúcu školskej jedálne, pani Lépešovú). Termín najneskôr do 20.4.2023.

v  V prípade, ak nedoručíte návratku pre deti z bodu 1 a pre deti z bodu 2 potrebné doklady do 20.4.2023 do schránky na budove Pavla Horova 3 alebo osobne - vedúcej školskej jedálne pani Lépešovej, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu od 1.5.2023. Dotácia bude
poskytnutá až v mesiaci po odovzdaní žiadosti/dokladov. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

Dávame do pozornosti rodičom, ktorých deti do 31.augusta 2023 dovŕšia šiesty rok veku, že sú povinní zo zákona prihlásiť svoje dieťa k zápisu do školy. Viac informácií k zápisu do škôl v zriaďovateľkej pôsobnosti DNV tu. 
 

Deň otvorených dverí našich základných škôl

Milí rodičia, Základná škola Ivana Bukovčana a Základná škola Pavla Horova Vás pozývajú na deň otvorených dverí!
 
                                                                                                          

 

Depistáž školskej pripravenosti v našej materskej škole

Depistáž sa v našej škôlke uskutoční v týchto termínoch:  
Budova na ulici Jána Smreka 8: dňa 8.  a 10. februára 2023
Budova na ulici Pavla Horova 16: dňa 14. februára 2023
Budova na ulici Pavla Horova 3: dňa 8. marca a 9. marca 2023
 
Tento rok čaká naše deti depistáž, ktorá bude realizovaná v budove našej materskej školy.  Týka sa detí v posledných ročníkoch MŠ,  ktoré k 31. augustu 2023 dovŕšia šiesty rok života a v septembri by mali ísť do školy.  Deti, ktoré spĺňajú kritériá pre zaškolenie do vyšetrení zaradené nebudú, taktiež ani deti s odloženu školskou dochádzkou. Oslovení budú rodičia detí, ktoré majú vývinové ťažkosti. 
 
Oslovený rodič pred vyšetrením vyplní dokumenty:  Anamnestický dotazník.doc (42496) a  Informovaný súhlas.docx (16361)
 
Depistáž uskutočňujú pracovníci CPP Fedáková 3, Bratislava. Po vyšetrení doručia do MŠ písomne spracované výsledky pre rodičov. Viac sa o depistáži školskej pripravenosti dozviete tu: Informácie pre rodičov

Internet: www.psychologickeporadenstvo.sk, Mail: poradenstvoba4@gmail.com, Telefón: 02/64288090

                                              

Predškolákov čaká Korčuľovanie so ŠPORTOVKOVOM 
Milí rodičia, ak chcete prihlásiť svojho predškoláka/predškoláčku na kurz korčuľovania, môžete to nahlásiť triednym pani učiteľkám do 20.1.2023. Cena kurzu je 75€ Korčuľovať budú deti jeden týždeň (5 dní), každý deň 2x45 minút. Koručuľovať naše deti pôjdu v poslednom februárovom týždni: od 27. ferbruára  do 3. marca

                                                             

Zmeny v poplatkoch od 1.februára 2023

 
Zmena sumy školného
 
Podľa všeobecne záväzného  nariadenia MČ Bratislava – Devínska Nová Ves č. 6/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves čl.2 odsek 1, sa od 1. februára 2023 mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole na sumu: 

50 € na jedno dieťa, 

výška poplatku na druhé dieťa je 40€na tretie a ďalšie dieťa je 30€ s podmienkou, že všetky deti aktuálne navštevujú materskú školu. Tento príspevok Vás prosíme uhrádzať vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci a to: poštovou poukážkou,  alebo bankovým prevodom na účet MŠ:      IBAN: SK 55 0200 0000 0020 4333 3154

 

Zmena sumy stravného 

 
Podľa všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves č.5/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves čl.2 odsek 1, sa výška príspevku na stravu Vášho dieťaťa mení s účinnosťou od 1.februára 2023 nasledovne:  
 
 
 

                                               

NOVÉ - Dotácia na stravu      

Podľa zmeny novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2023, sa mení poskytovanie dotácií na stravu v prípade detí, ktorým je dotácia na stravu poskytovaná z titulu neuplatnenia si daňového bonusu na dieťa. Prosíme všetkých žiadateľov o dotáciu na stravu na tento školský rok, aby k 1.1.2023, ktorí si namiesto daňového bonusu vybrali poberanie dotácie na stravu: Aby vyplnili nové tlačivo a doručili nám ho na adresu škôlky:   mshorova@centrum.sk do 9.januára  2023. Nárok na dotáciu na stravu po vypísaní a podpísaní tohoto tlačiva majú deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ. Výška dotácie na stravu je 1,30€ za každý deň, v ktorom dieťa odobralo stravu. Tlačivo nájdete tu: 

Cestne_vyhlasenie_od_01_01_2023 (1).docx (23534)

Cestne_vyhlasenie_UK_01.01.2023 (1).docx (25602) - tlačivo v Ukrajinčine

 

Zároveň rodičia, ktorí sú poberateľmi hmotnej núdze nanovo predkladajú posúdenie životného minima, Formulár na posúdenie prijímu sa podáva na Úrade  práce, sociálnych vecí a rodiny.  Po jeho schválení úradom nám ho prosím doručte. 

Formular_na_posudenie_prijmu_UA-SK_2022.DOCX (62700) - tlačivo v Ukrajinčine

Formular_na_posudenie_prijmu (2).docx (24957)

Viac informácií sa dozviete z aktuálnej informácie ohľadom poskytnutia dotácií od 01.01. 2023 priamo zo stránky UPSVaR

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby.html?page_id=964373

                                                                      

                                   
                                                                          
                     ___                     

 

               

                                                        
Platba školného na tento školský rok
Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste úhradu školného na tento školský rok vo výške 26,75€, poukazovali do 10. dňa daného mesiaca na naše číslo účtu

SK 55 0200 0000 0020 4333 3154. 

                                                          

Odhlasovanie detí zo stravy
Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste sa ZAREGISTROVALI na webovej jedálni, lebo mnohí z vás tak ešte NESPRAVILI. Registračné kódy získate od pani učiteliek. Postup registrácie nájdete tu. Aktuálne pani vedúca jedálne navrhla posunúť čas odhlasovania, teda odhlasovanie je možné na daný deň do 7:45 hodiny. Prosíme Vás, aby ste nezabúdali odhlasovať deti z webovej jedálne. Nakoľko na každý mesiac bude Vaše dieťa automaticky prihlásené na stravu a každú prihlásenú stravu treba uhradiť. Iba ak stravu v daný deň nestihnete odhlásiť, prosím kontaktujte vedúcu školskej jedálne pani Lépešovú na tel. čísle: 0948 490 570.
 
                                                 

 

                                                

 
Nový spôsob odhlasovania detí zo stravy
 
Registračné kódy na prihlásenie do webovej jedálne budú pani učiteľky rozdávať už v priebehu tohoto prvého týždňa školského roku 2022/2023. Na základe registračného kódu rodič vytvorí konto pre odhlásenie svojho dieťaťa zo stravy.  
Deti, ktoré nebude možné odhlásiť zo stravy prostredníctvom www.jedalen.sk (napr. kvôli odcestovaniu dieťaťa alebo chorobe a teda rodič zatiaľ nemá registračný kód pre dieťa), prosíme odhlasovať priamo cez vedúcu školskej jedálne pani Lépešovú: tel. kontakt: 0948 490 570
 
Presný návod na registráciu našich malých stravníkov nájdete tu: Postup pri registrácii na www.jedalen.sk
 
 
                   Rodičia predškolákov                       
Radi by sme informovali rodičov predškolákov, že od 01. 07. 2022 sa zmenil Zákon o financovaní voľného času dieťaťa a s touto zmenou prišla aj zmena ohľadom poskytovania dotácie na stravu pre deti. Podľa tejto zmeny na dieťa nemôže byť uplatnený daňový bonus a zároveň dotácia na jeho stravu. Rodičia, ktorí u svojho zamestnávateľa uplatňujú daňový bonus na svoje dieťa (týka sa to všetkých detí do 15 rokov), nemôžu zároveň žiadať o dotáciu na jeho stravu. Rodičia si teda musia vybrať, či si chcú na svoje dieťa uplatniť daňový bonus, alebo dotáciu na jeho stravu. Aktuálne je finančne výhodnejšie poberať daňový bonus, ktorý je pre deti do 15 rokov stanovený na výšku 70€ mesačne. Naproti tomu dotácia na stravu pre dieťa, ktoré sa bude mesiac stravovať v školskej jedálni vychádza na približne na 40€. 
 
Rodičov, ktorí chcú radšej poberať dotáciu na stravu, prosíme, aby nám do  09. septembra 2022 poslali vyplnené tlačivo čestného prehlásenia, že na dieťa nepoberajú daňový bonus
Pre rodičov z Ukrajiny je toto tlačivo prístupné v ukrajinčine.
 
Prosíme o zaslanie tlačiva na adresu škôlky: mshorova@centrum.sk do 09.septembra 2022. 
 
Takisto rodičov detí (od 5 do 6 rokov), ktorí v školskom roku 2021/2022 už poberali dotáciu na stravu, prosíme o zaslanie čestného prehlásenia, ak chcú radšej poberať dotáciu než daňový bonus. 
 
O uvedených zmenách si môžete prečítať tu: Zmeny v dotáciách na stravu
 
              OZNAM týkajúci sa STRAVOVANIA             
Na našej stránke pribudol oznam týkajúci sa stravovania v novom školskom roku. Od prvého septembra 2022 budeme mať nový systém odhlasovania a prihlasovania detí na stravu. Oznam spoločne s ďalšími aktuálnymi informáciami školskej jedálne nájdete v záložke Školská jedáleň/ informácie
 
                                                  
 

               NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023          

Nový školský rok sa začína v pondelok 5. septembra 2022.

Tešíme sa na naše detičky :) 

Prevádzka našej škôlky je od 6:30 hod do 17:00 hod.

Prosíme rodičov, aby prichádzali s deťmi do 8. hodiny, nakoľko po tejto hodine sa MŠ uzamyká. 

Zaradenie nových detičiek do tried bude na zoznamoch, ktoré budú k dispozícii na jednotlivých budovách škôlky od 30. augusta. Tieto deti začínajú adaptačným týždňom, tzn., že prvý a druhý deň budú v škôlke do 10:00 hodiny a ďalšie dni podľa dohody s pani učiteľkou podľa reakcie detí. 

 

Deti do škôlky potrebujú: 

- papučky

- náhradné oblečenie do skrinky

- pyžamo

- plastovú fľašku

prosíme mať všetko označené :)

- Podpísané tlačivo o bezpríznakovovsti: Microsoft Word - Príloha č.1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (minedu.sk)

 

V súvislosti s novým školským rokom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pripravilo nové pokyny, s ktorými sa oboznámte tu: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/

                                              

             ŠKOLNÉ NA ROK  2022/2023           

Na čiastočnú  úhradu výdavkov materskej školy prispieva rodič mesačne na jedno dieťa od 1.9. 2022 sumou 26,75€, ktorá bola schválená miestnym zastupiteľstvom. Toto aktuálne školné Vás poprosíme uhrádzať do 10. dňa v mesiaci poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účet MŠ: 

SK 55 0200 0000 0020 4333 3154

 

                                                  

 
                    STARŠIE OZNAMY                     

Vyzdvihnutie rozhodnutí

 

Rodičia, ktorí požiadali o umiestnenie svojho dieťaťa do našej škôlky na školský rok 2022/2023, si môžu vyzdvihnúť rozhodnutie v termíne od 6. júna  do 10. júna, osobne v budove MŠ Horova 3.

 

Pri vyzdvihnutí rozhodnutia je potrebné podpísať jeho prevzatie obidvoma rodičmi. Pokiaľ príde rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka prevziať jeden rodič, prinesie so sebou tlačivo „písomné vyhlásenie“, podpísané obidvoma zákonnými zástupcami.   

Tlačivo nájdete tu

 

                                                   

 

 

Na DEŇ DETÍ čaká naše deti v škôlke VEĽKÉ PREKVAPENIE

                                                   

Pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie: 

Písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
Písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,

Informovaného súhlasu zákonného zástupcu Informovany_súhlas_pokračovanie v plnení PPV.

Žiadosti o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania Žiadosť o pokračovanie PPV 

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy  vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebudú predložené všetky tri dokumenty, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné do MŠ  doručiť do  20. mája 2021

                                                   

 
 

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

                                                                   
                                                                  
 

Prijímanie detí do MŠ na školský rok 2022/2023

 

Vážení rodičia, v termíne od 2. mája do 6. mája 2022  môžete podávať žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej materskej školy.

 

-          Prednostne sa prijímajú: 

           - Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania 

             povinné (5-6 ročné deti)

-          - Deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca

-          - Deti, ktoré majú v DNV trvalý pobyt

Prihlášku nájdete tu: https://www.horova-slniecko.com/novinky/vsetky-tlaciva-/ ako „Tlačivá k prijati u dieťaťa do MŠ.doc“

 

Potvrdené prihlášky vás prosíme podávať poštou na adresu: MŠ P. Horova 3, 841 07  Bratislava,

alebo  vhodiť do poštovej schránky pri vchode do MŠ P. Horova 3. 

 
 

                                          

                                  

 
Pomôžme deťom a našej materskej škole 2% z odvedených daní

 

Vážení rodičia,

Prosíme Vás o poukázanie sumy vo výške 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2021

Je to jednoduché a nič Vás to nestojí

Čo treba urobiť:

  1. Vyžiadať od zamestnávateľa „ Potvrdenie o zaplatení dane“
  2. Vyplniť vyhlásenie o poukázaní dane 

Tlačivá za fyzické osoby môžete doručiť do MŠ, zaslať poštou, alebo osobne na daňový úrad BA IV. Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava V.

Z poukázaných finančných prostriedkov by sme radi revitalizovali školský dvor pre Vaše deti.  

 

Potvrdenie  o zaplatení dane                                                                                                        

Vyhlásenie o poukázaní dane

                                                      Ď A K U J E M E

                                                                                      
 
 
 


 

                                                                    

Príspevok na dopravu pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu sa určujú podľa:
–  §4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a
–  smernice č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.

Dopravné sa týka :
–  detí materskej školy pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nemajú trvalý pobyt v Devínskej Novej Vsi. 

Žiadosti o finančné prostriedky na dopravné predkladá materská škola,  zriaďovateľovi. 

Materskej škole nahláste záujem o príspevok na dopravu aj s potrebnými údajmi (meno a priezvisko dieťaťa pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, spôsob dopravy, výška mesačných cestovných nákladov na autobusovú dopravu.

Prílohy:

– doklad dopravnej spoločnosti o výške ceny zľavnených cestovných lístkov, 

– potvrdenie od ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav dieťaťa  nedovoľuje prepravu do materskej školy prostredníctvom hromadnej dopravy (Čl. 3 ods. 6 písm. b) smernice č. 22/2021ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu).

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Vážení rodičia, milí priatelia,

naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste poukázaním svojich 2% z dane podporili našu materskú školu.

Vaše príspevky použijeme na skvalitnenie vybavenia materskej školy v prospech Vašich detí.

                     ___                     

 

 

 

Špeciálny pedagóg

V  mestskej časti DNV začala pracovať školská špeciálna pedagogička. Našej MŠ je k dispozícii každý piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod.

V prípade potreby konzultácie môžete volať 0902 369 696.

 

Hudobné kurzy

hudobné kurzy

18.01.2017 18:56
"Hudobná škola Yamaha otvára v priestoroch našej materskej školy hudobné kurzy pre deti od 4-6 rokov. Kurzy budú vedené v skupinách s komunikačným jazykom slovenskym alebo nemeckým. Prihlasovanie prebieha online na www.artesia.sk, kde najdete podrobnejšie informácie a prihlasovací formulár na...

Dve nové triedy

Čitaj!

25.10.2015 11:32
Dve nové triedy MŠ P. Horova3 určené pre predškolákov. Naša mestská časť využila  možnosť  a požiadala  o dotáciu  zo štátnehoSR. Vypracovala a podala projekt so žiadosťou. Boli sme úspešní a dostali sme 42 000 € , ktoré nám boli poskytnuté  z dotačného rozpočtu  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskejrepubliky na rozšírenie kapacít materských škôl.Dotačná suma nebola  postačujúca,...

Fotky nových tried

Dopravná výchova

Problematika dopravnej výchovy MŠ

01.02.2015 15:21
Problematika dopravnej výchovy v MŠ, predovšetkým výchovy k dopravnej disciplíne, je veľmi náročná a zložitá.  Chodci a z chodcov práve deti sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky.  Deti z MŠ P. Horova 3 sa vďaka finančnej podpore zamestnaneckého projektu VW - Slovakia s názvom...

Nový katalóg

Staršie oznamy

V dňoch od 23.12.2021 do 7.1.2022 bude prevádzka v MŠ prerušená. Deti nastúpia do MŠ v pondelok 10.1.2022     S účinnosťou od 29.11.2021 sa podľa Rozhodnutia ministra školstva  z 25. novembra 2021 výchovno-vzdelávacia činnosť  uskutočňuje v materskej škole...